Kereső

Támogatók

Fény­su­gár Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Mezőbodon
Az ala­pí­tás éve 2015
Tagság 18
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547445 – Papiu Ila­rian
Str. Prin­ci­pala, nr. 121 A
Jud. Mures, România
Telefon 743103172
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Tánc­cso­por­tunk 2015-​ben ala­kult. Azóta is vegyes kor­osz­tá­lyos cso­port­ban, hetente egy-​két alka­lom­mal művel­jük a magyar nép­tán­cot. Szí­ve­sen veszünk részt nép­tánc­ta­lál­ko­zó­kon, hagyo­mányőrző fesz­ti­vá­lo­kon, isko­lai ren­dez­vé­nye­ken. Célunk a hagyo­má­nyok ápo­lása és méltó bemu­ta­tása. A kez­deti nagyobb lét­szám­ról folya­ma­to­san csök­kenve jelen­leg 18-​an tag­jai nép­tánc­cso­por­tunk­nak. Mun­kán­kat nagy­mér­ték­ben támo­gat­ják és segí­tik a szülők is, akik folya­ma­to­san jelen van­nak és részt vesz­nek szer­ve­zés­ben, szál­lí­tás­ban, ren­dez­vé­nyek lebo­nyo­lí­tá­sá­ban is.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro