Kereső

Támogatók

Zúgó Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Székelykocsárd
Az ala­pí­tás éve 2018
Tagság 30
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 517405 – Lunca Mete­su­lui
Lunca Mures, nr. 3
Jud. Alba, România
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A ZÚGÓ nép­tánc­cso­port Szé­kely­ko­csárd egy­kori — a nagy vonat­ál­lo­mást is ellátó — bővízű for­rá­sá­ról lett elne­vezve. A helyi fia­ta­lok és gye­re­kek, vala­mint a szülők kéré­sére indult a tánc-​tanulás és hagyo­mány­ör­zés e for­mája a tele­pü­lé­sen. A Kis-​Zúgó-​ban és a Nagy-​Zúgóban össze­sen mint­egy 30 tán­cos van.

A tánc­cso­port leg­na­gyobb kihí­vása a tele­pü­lés nép­tán­cos hagyo­má­nya­i­nak fel­ku­ta­tása és visszatanu­lása. A XX– sz-​ban a korán pol­gá­ro­sult tele­pü­lésre a Maro­son túl­ról érkez­tek a kutas­földi lako­sok, akik maguk­kal hoz­ták népi hagyo­má­nya­i­kat, tán­ca­i­kat is. Ennél régebbi réte­get képez az egy­kori Ara­nyos­szék­hez tar­tozó tele­pü­lés szé­kely ere­detű tánca.

A cso­port jelen­leg a szé­kely­ko­csár­don tán­colt XX. sz-​i kutas­földi tán­co­kat viszi szín­padra, mely mel­lett tán­col­ják a mező­ségi (Magyar­pa­latka) tán­co­kat is. A tán­cok mel­lett a Szé­kely­ko­csár­don fenn­ma­radt nép­da­lo­kat is szí­ve­sen ének­lik. A szín­padi fel­lé­pé­sek alatt a Cse­re­vár Egye­sü­let, mint támo­gató által beszer­zett nép­vi­se­le­tek­ben mutat­ják be tán­ca­i­kat. A zenét a szé­kely­ko­csárdi szár­ma­zású nagy­e­nyedi Ficfa Zene­kar biz­to­sítja, a tánc­cso­port okta­tója és koreo­grá­fusa Kónya Tibor.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro