Kereső

Támogatók

Ziman­duj­fa­lui KANKALIN

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Zimandújfalu
Az ala­pí­tás éve 2006
Tagság 14
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 317425 – Zimandu Nou
Ziman­duj­falu 32 A ARAD megye
Jud. Arad, România
Telefon 766629978
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Két­ség­te­len, hogy nap­ja­ink­ban a nép­ha­gyo­má­nyo­kat fel– és meg­idéző prog­ra­mok, a kézmű­ves tech­ni­ká­val lét­re­ho­zott ter­mé­kek iránti érdeklő­dés és azok vonat­ko­zá­sai (tör­té­neti, népmű­vé­szeti, egyedi, auto­nóm, szim­bo­li­kus, iden­ti­tást kife­jező, esz­té­ti­kai, ter­mé­sze­tes anyag­fel­hasz­ná­lás stb. okokra vissza­ve­zet­hetően) hol erő­sebb, hol gyen­gébb, de folya­ma­tos. Annak a sajá­tos meta­mor­fó­zis­nak vagyunk tehát tanúi, hogy a jelen­kor – még­oly kor­lá­to­zott érvényű – keres­lete és kíná­lata, a múlt szá­za­dok tra­di­ci­o­ná­lis művelt­sé­gé­nek, a népi kul­tú­rá­nak tár­gyait és jelen­sé­geit sajá­tos módon kiemeli a tömeg­kul­túra stá­tu­szá­ból.

Zimán­d­új­fa­lu­ban 2006-​ban újra­ala­kí­tot­tuk a helyi tánc­cso­por­tot, amely több ízben is átala­kult. Jelen­leg 14 fia­tal­ból áll az együt­tes. 7 párt alkotva tán­col­ják a szat­mári, rába­közi és vaj­da­szen­ti­váni tán­co­kat. Vezető­jük Ménesi Melinda, okta­tó­juk Hász Endre és Nagy Rozá­lia. A 1521 éve­sek­ből álló Nép­tánc­cso­port a helyi, megyei és hatá­ron túli tele­pü­lé­se­ken is szí­ve­sen fel­lép­nek.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro