Kereső

Támogatók

Zer­nye­alja Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve ZER­NYE­ALJI NÉP­TÁNC­EGYÜT­TES EGYE­SÜ­LET, PAP ERZSÉ­BET KINGA
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Gelence
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 24
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 527090 – Ghe­linta
Gelence község,Kicsi út, 706 szám, Kovászna megye
Jud. Covasna, România
Telefon 720764328
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Zer­nye­alja Nép­tánc­együt­tesről pár sor:
Felső — Három­szék egyik leg­na­gyobb és leg­hí­re­sebb tele­pü­lése, Gelence köz­ség. Haj­dan Gelence két rész­ből állott: Gelence patak­nak jobb part­ján lévő Sza­la­dár, és a bal parti Ladia tele­pü­lésből. Kül­te­rü­leti tele­pei is vol­tak: Mikes — fűrész­te­lep, Zer­nye –telep és Putna-​telep. Büsz­kén tud­hatja a tele­pü­lés magá­nak a XIII. szá­zad körül épí­tett , Európa — hírű műem­lék temp­lo­mot, amely a Kul­tu­rá­lis Világ­örök­ség része és mond­hatni min­den stí­lus­kor­szak jegyét magán viseli.
Azon­ban, az elmúlt évti­ze­dek gyor­suló vál­to­zá­sai nem hagy­ták érin­tet­le­nül e gyö­nyörű köz­ség nép hagyo­má­nyait sem: meg­szűnt már nagyon rég az élő népi tánc hagyo­mány, fia­tal­jai még tánc mulat­sá­gok alkal­má­val sem szí­ve­sen bátor­kod­tak a tánc par­kettre, mivel nem ismer­ték a zene és tánc össze­füg­gé­seit.
2009-​ben szü­le­tett a gon­do­lat, hogy hagyo­má­nya­ink átadá­sát lét­kér­dés­ként kel­lene Gelen­cén is kezelni, fel­hívni a fia­ta­lok figyel­mét a nép­tánc szép­sé­gére és közös­ség­ne­velő ere­jére. Így kezdő­dött el a még min­dig gye­rek­cipő­ben tán­coló, de lel­kes fia­ta­lok­ból álló és egy régi telep nevét viselő Zer­nye­alja Nép­tánc­együt­tes tör­té­nete.
Segély­ki­ál­tá­sunkra a lel­kes pető­falvi Both László tán­cok­tató oda­adó mun­ká­já­val vála­szolt és így kerül­tek elő már több alka­lom­mal is azóta, a poro­sodó szek­ré­nyek mélyén rejtőz­ködő nép­vi­se­le­tek. A tánc­együt­tes nyolc éve, hogy meg­ala­kult és azóta is műkö­dik nem kis erő­fe­szí­tés árán.
Az elmúlt évek folya­mán, volt alkalma meg­mu­tatni magát az ország hatá­rain kívül is, Szer­bi­á­ban, Magyar­or­szág több tele­pü­lé­sén is. Már jó pár éve, hogy részt veszünk a perkői-​, Ika vári – gyer­mek és ifjú­sági nép­tánc talál­ko­zó­kon, de vála­szol­tunk más meg­hí­vá­sokra is: tán­col­tunk több­ször is a Négy­ház­nál, Zabo­lán, de szí­ne­sít­jük pár éve a gelen­cei falu­na­po­kat is.
A köz­sé­günk­ben nagyon sok régi nép­szo­kást is vissza­ve­zet­tet a tánc­cso­port lel­kes ifjú­sága, mint pél­dául: far­sang­te­me­tés, far­sangi bál, szü­reti bálra hívo­gató, Hús­véti határ­ke­rü­lés, Kará­csony várás — Kará­cso­nyi vásár.
De nem­zeti ünne­pe­in­ken Már­cius 15. –én, vala­mint októ­ber 23.-án is mél­tó­ság­gal kép­vi­sel­ték a tele­pü­lé­sün­ket a kéz­di­vá­sár­he­lyi és hely­béli ünne­pe­ken is. Hat éve veszünk rész min­den évben egyre duz­zadó lét­szám­mal a csík­som­lyói Ezer Szé­kely Leány talál­ko­zón. Az együt­tes az évek folya­mán folya­ma­to­san meg­újult, mivel a fia­ta­lo­kat a szél­ró­zsa min­den irá­nyába elszó­lí­totta az élet.
Azon­ban min­dig sike­rült pár gyö­nyörű, oda­adó, kitartó fia­talt találni, után­pót­lást, akik szí­ve­sen és büsz­kén vise­lik a nép­vi­se­le­tet és min­dent meg­tesz­nek annak érde­kébe, hogy a tánc­cso­port fenn­ma­rad­jon , még sok ”kemény munka” vár rájuk, de sike­rült a kíván­csi­ság mag­vát elvetni jövő gene­rá­ció szá­mára és ez is egy óri­ási lépés­nek szá­mít. Reper­to­ár­juk fel­csíki, nyá­rád­menti, három­széki, mező­ségi, széki, vaj­da­szen­ti­vá­nyi tán­cok­ból tevő­dik össze.
Jelen­leg a tánc­cso­port 12 pár fia­tal­ból áll. A tava­lyi év folya­mán sike­rült lét­re­hoz­nunk nagy örö­münkre a Zer­nye­alji Nép­tánc Egye­sü­le­tet.

A cso­port vezetője: Pap Erzsé­bet Kinga óvo­da­pe­da­gó­gus.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro