Kereső

Támogatók

Zajgó Nép­tánc­együt­tes (Székelyhíd)

A jogi kép­vi­selő neve énusz Segítő Alapítvány
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Székelyhíd
Az ala­pí­tás éve 2018
Tagság 45
Átlag életkor 9 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Sacueni

Jud. Bihor, România
Telefon 745846186
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Nép­tánc­együt­tes 2013-​ban ala­kult, szé­kely­hídi és kör­nyék­beli kis­is­ko­lá­sok­ból. Nevét egy hely­beli pin­ce­sor­ról kapta, 2017-​ben már 2 kor­osz­tály­ban, 2 cso­port műkö­dik. Fel­lép­nek a helyi, és a kör­nyék­beli kul­tu­rá­lis ren­dez­vé­nye­ken, Erdély­ben és Magyar­or­szá­gon egy­aránt.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro