Kereső

Támogatók

Vir­goncz (Farkaslaka)

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Farkaslaka
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 40
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537165 – Lupeni
Kalóz u.392
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 748822506
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

2009 Őszén ala­kult a Far­kas­laki Tamási Áron Álta­lá­nos Iskola tanu­ló­i­ból. Okta­tó­juk Györfi Csaba, majd Antal József volt, most Hajdó Lóránt és Osváth Ildikó, mind­annyian a Szé­kely­ud­var­he­lyi Táncmű­hely mun­ka­tár­sai. A falut több ízben kép­vi­sel­ték a helyi ren­dez­vé­nye­ken: Tamási Áron ünnep­sé­gek, Sze­nes Napok, Szép­ko­rúak köszön­tése, Szé­kely Kul­túra napja, Magyar Kul­túra napja, Már­cius 15– e, de több ízben fel­lép­tek Szé­kely­ud­var­he­lyen a Gyü­mölcs­fesz­ti­vá­lon és az Őszi Vásá­ron, Orosz­he­gyen, magyar­or­szági test­vér tele­pü­lé­se­ken: Aja­kon, Len­gyel­tó­ti­ban, de fel­lép­tek Isa­sze­gen és Brüsszel­ben stb. Az együt­tes és az iskola szer­ve­zé­sé­ben 5 alka­lom­mal vet­tek részt helyi nép­tánc tábor­ban, 2 alka­lom­mal var­sági tánc­tá­bor­ban. Reper­to­ár­juk­ban fel­csíki, paniti, füzesi, kalo­ta­szegi tán­cok sze­re­pel­tek, de ez függ attól is, hogy vál­to­zik a tánc­cso­port össze­té­tele, újra és újra „fris­sül” a tag­sága

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro