Kereső

Támogatók

Vaj­da­szen­ti­va­nyi “Takacs Mihaly” Hagyo­manyorzo Neptanccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Vajdaszentivány
Az ala­pí­tás éve 2008
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Voi­vo­deni
-
Jud. Mures, România

A tánc­cso­port 2008-​ban alakult.

Felső­ma­ros­menti magyar, román, cigány, szász, vala­mint Nyá­rád­menti magyar, küküllő­menti és mező­ségi román tán­co­kat táncolnak.

Cso­port vezető: Mező-​Palkó István

Koreo­grá­fus: Pethő Sándor

Zene­kar­ve­zető: Ifj. Hor­váth Elek

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro