Kereső

Támogatók

Vaj­da­szen­ti­vá­nyi Hagyo­mányőrző Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Zichy-​Horváth Ala­pít­vány (Nagy Erika, elnök)
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Vajdaszentivány
Az ala­pí­tás éve 1960
Tagság 40
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547650 – Voi­vo­deni
Vaj­da­szen­ti­vány, 374A szám
Jud. Mures, România
Telefon 744896107
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Vaj­da­szen­ti­vá­nyi Hagyo­mányőrző Nép­tánc­cso­port az 1960-​as évek ele­jén ala­kult. Tánc­ren­dünk: ver­bunk, for­duló, csár­dás, kor­csos, cigány csár­dás és batuka. A táncs­cso­port­nak népi zene­kara van.
A munka több cso­port­ban folyik: a “Pitty­pang” a 0.-IV. osz­tá­lyo­sok, illetve az V.ik osz­tá­lyo­sok is csat­la­koz­nak mivel az óra­rend­ben meg­je­le­nik, mint opci­ó­ná­lis tan­tárgy. A hala­dók, azaz a tízen éve­sek és néhány felnőtt, ami együtt 40 tán­cost jelent.
A tánc­cso­port részt­vesz bel­földi és kül­földi fesz­ti­vá­lo­kon, illetve tánc­há­zakba és a már hagyo­má­nyossá vált nem­zet­közi vaj­da­szen­ti­vá­nyi nép­tánc­tá­borba (idén volt a XXI.ik alka­lom) is. Heti egy alka­lom­mal tar­tunk pró­bá­kat, ame­lyen közel 2025 lel­kes tánc­ked­velő gye­rek vesz részt, több­sé­gük­ben alsó tago­za­to­sak.
A tánc­cso­port vezetői: Mada­ra­san Jutka ás Gerendi Timea, vala­mit Simon Sza­bolcs nép­tán­cok­tató.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro