Kereső

Támogatók

Vajasdi Mar­ga­réta Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Vajasdi Mar­ga­réta Nép­tánc­együt­tes Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Vajasd
Az ala­pí­tás éve 2014
Tagság 16
Átlag életkor 13 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 517293 – Oiej­dea
Főút 302. sz., Fehér m.
Jud. Alba, România
Telefon 724273661
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A 2014-​ben meg­ala­kult vajasdi Mar­ga­réta Nép­tánc­cso­port a helyi népi tán­co­kat adja elő, ame­lyek­nek az az érde­kes­sége, hogy az egyet­len szász ere­detű tán­cok a kör­nyé­ken, ami a lip­pai szár­ma­zású haj­dúk Beth­len Gábor által elren­delt bete­le­pí­té­sé­vel függ össze. A cso­port neve is a szász ere­det­hez kap­cso­ló­dik, egyik tán­cun­kat mar­ga­réta alak­ban jár­juk. Már nagyon sok falu­na­pon, megyei fesz­ti­vá­lon, a Kovászna megyei komol­lói szü­reti bálon,a Kolozs megyei bodon­kúti falu­ta­lál­ko­zón, Magyar­or­szá­gon pedig Őcsé­nyen és Szál­kán lép­tünk fel.

A cso­port önálló népi zene­kart működ­tet, ami rit­ka­ság a megyé­ben. A zenei hang­zás­vi­lág is egyedi, hiszen a jel­leg­ze­tes „erdé­lyi” hang­sze­rek mel­lett Vajas­don meg­je­le­nik a har­mo­nika is. Vezető: Szi­lá­gyi Levente, tán­cok­ta­tók: Nagy Levente és Nagy Adél.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro