Kereső

Támogatók

Vad­ró­zsák Nép­tánc­cso­port (Székelykeresztúr)

A jogi kép­vi­selő neve Berde Mózes Uni­tá­rius Gimnázium
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Székelykeresztúr
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 80
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 535400 – Cris­turu Secu­i­esc
Orbán Balázs utca 1 szám
Jud. Har­g­hita, România
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A szi­lagy­nagy­fa­lui Vad­ro­zsak nep­tanc­cso­port 2007 ben ala­kult. Jeln­leg 4 cso­port­tal muko­dik, kor­osz­taly szerint:57 eve­sek ‚16gyerek; I-​V osz­taly — 12 gye­rek; V– VIII osz­taly –16 gye­rek; liceum es egye­temi hall­ga­tok –10 gye­rek. A let­szam foly­to­no­san val­to­zik.

A leg­ki­seb­bek kive­te­le­vel, akik most tanul­jak a szi­lagy­sagi tanc alap­jait (a Berettyom­en­tit), tovis­hati, mezo­s­egi, vaj­da­szen­ti­va­nyi es mold­vai tan­co­kat tanul­jak es tan­col­jak. Az ala­po­kat , a min­den evben meg­ren­de­zesre kerulo szi­lagy­csehi nep­tanc es hagyo­manyorzo tabor­ban saja­ti­tot­tuk el. 11 par reszere van nagy­fa­lui es mezo­s­egi nep­vi­se­let­unk. A tyobbi gye­rek nep­vi­se­le­tet a szu­lok biztositottak.Van helyi cigany­ze­ne­ka­runk, az o koz­re­mu­ko­desukre sza­mit­ha­tunk. (neha). Van egy fel­nott cso­port is, ame­lyik nem allando fog­lal­koz­ta­tas­sal, de muko­dik, szi­lagy­sagi tan­cot es nep­dal enek­lest gya­ko­rol­nak.

2016 es 2017 ben hely­ben oldot­tuk meg a nep­tanc okta­tast. Elso alka­lom­mal a magyar­or­szagi Bozsodi Bor­bala es Mol­nar Balazs volt az oktato, maso­dik alka­lom­mal a cso­port­ve­zeto fog­lal­ko­zott az okta­tas­sal. Igy tud­tuk meg­ol­dani.

Cso­port­ve­zeto Somo­gyi Vengli Judith.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro