Kereső

Támogatók

Túr­te­re­besi Néptáncosok

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Túrterebes
Az ala­pí­tás éve 2016
Tagság 20
Átlag életkor 5 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 447335 – Turu­lung
strada Cor­vi­ni­lor nr 702
Jud. Satu-​Mare, România
Telefon 743642839
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Túr­te­re­besi Nép­tán­co­sok csa­pata 2016 tava­szán ala­kult helyi kez­de­mé­nye­zésre. Táns­ta­ná­runk Kása Zsolt, a pró­bák heti rend­sze­res­ség­gel zaj­la­nak. Célunk a hagyo­má­nyos tánc­lé­pé­sek és népi gyer­mek­já­té­kok elsa­já­tí­tása mel­lett olyan közös­ségi élet ala­kí­tása, amely elő­de­ink érté­keit, szel­le­mi­sé­gét ápolja és tovább adja. A tánc­cso­port II.-VII. osz­tá­lyos tanu­lók­ból áll. Nagy örö­münkre szol­gál, hogy bőven van után­pót­lás a helyi nagy cso­por­to­sok, elő­ké­szítő osz­tá­lyo­sok és első osz­tá­lyo­sok sze­mé­lyé­ben. Fon­tos­nak tart­juk a fel­nö­vekvő gene­rá­ció moz­gás és tánc­kul­tú­rá­jé­nak meg­ala­po­zá­sát. Egy éves szü­le­tés­na­pun­kat rend­ha­gyó szü­le­tés­napi tánc­ház­zal ünne­pel­tük, amely a közeli fal­vak tánc­cso­port­ja­i­nak szín­vo­na­las talál­ko­zója volt 2017 május 6.-án. Fel­lé­pé­sek­ben az elmúlt évben bővel­ke­dett a tánc­cso­port, isko­la­bá­lon, szat­mári lépés­ház­ban, falu­na­po­kon. A csa­pat tag­jai éves mun­ká­juk meg­ko­ro­ná­zá­sa­kép­pen juta­lom­ki­rán­du­lás­ban része­sül­tek a Túr­te­re­besi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal jóvol­tá­ból. Vezető­jük Laka­tos Enikő taní­tónő.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro