Kereső

Támogatók

Töl­gyesi Gyo­pár (Gyergyótölgyes)

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia PROTULGHES
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Gyergyótölgyes
Az ala­pí­tás éve 2012
Tagság 20
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 537330 – Tulg­hes
Tulg­hes nr.339
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 731375210
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Töl­gyesi Gyo­pár Nép­tánc­cso­port 2014 szep­tem­be­ré­ben ala­kult a Har­gita megyei Gyer­gyó­töl­gyes falu magyar gyer­me­ke­i­nek köz­remű­kö­dé­sé­vel.

A tánc­cso­port jel­leg­ze­tes meg­ne­ve­zése abból fakad, hogy a Keleti-​Kárpátok közt fekvő tele­pü­lést magas hegyek, csú­csok veszik körül, ahol a védett havasi gyo­pár is fel­lel­hető.

Hason­lat­ként említ­hető, hogy amint az a kis töré­keny virág, ott fenn a magas­ban a zord körül­mé­nyek között képes élni és szép­sé­gét meg­mu­tatni, úgy a töl­gyesi magyar­ság is képes fenn­ma­radni és hagyo­má­nyait meg­óvni.

A tánc­cso­port célja a haj­dani érté­kek fel­ele­ve­ní­tése, meg­ör­zése és újak terem­tése.

A nép­tánc mel­lett hang­súlyt fek­te­tünk népi éne­ke­inkre, szo­ká­sa­inkra, hagyo­má­nya­inkra, tör­té­nel­münkre.

Meg­tart­juk mind­azt ami régi, és beépít­jük mind­abba ami jelen­kori.

A Töl­gye­sért Ala­pít­vány támo­ga­tá­sá­nak jóvol­tá­ból új táv­la­tok nyíl­nak és képes­sé­ge­ink­hez mér­ten min­dent meg­te­szünk magyar örök­sé­günk meg­óvá­sá­ért.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro