Kereső

Támogatók

Tenyeres-​Talpas Nép­tánc­cso­port (Csíkszentdomokos)

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Csíkszentdomokos
Az ala­pí­tás éve 2013
Tagság 45
Átlag életkor 25 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537275 – Sin­do­mi­nic
Str. Temp­lom, nr. 1650
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0743753494; 0749428887
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A TENYERES-​TALPAS nép­tánc­cso­port 2013 janu­ár­já­ban ala­kult. Böjte Róbert a Har­gita Nép­tánc­együt­tes hiva­tá­sos tán­co­sá­nak és Dar­vas Piroska nővér veze­té­sé­vel műkö­dik Csík­szent­ko­mo­ko­son. Azóta a cso­port több mint ötven tagot szám­lál, külön­böző kor­osz­tá­lyok­ból (közép­is­ko­lá­sok, mun­kás­fi­a­ta­lok, házas­pá­rok). Pró­bá­in­kat hetente tart­juk szer­dán és pén­te­ken.

A cso­port több alka­lom­mal lépett fel hatá­ron túli, vala­mint orszá­gon belüli ren­dez­vé­nye­ken, mint pl. Jász­be­ré­nyi Csán­gó­fesz­ti­vál, Kapos­vár, Bala­ton­sze­mes, Maros­vá­sár­hely, Szent Anna Napok. Mot­tónk: „A tánc­ban élet van, az élet­ben tánc van!”

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro