Kereső

Támogatók

Tekerői Gyo­pár­kák (Tekerőpatak)

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Tekerőpatak
Az ala­pí­tás éve 2014
Tagság 24
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537309 – Valea Strimba
Nr. 291
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 744185535
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Tekerői Gyo­pár­kák tánc­cso­port 2009-​ben ala­kult Kolum­bán Csilla tanárnő veze­té­sé­vel a tekerő­pa­tai isko­lás gye­re­kek köréből.2014 nya­rán lett beje­gyez­tetve. Célunk meg­is­mer­tetni, meg­sze­ret­tetni elő­de­ink tán­cait, hagyo­má­nyai, tisz­telni azt az örök­sé­get amit kap­tunk és azt a közös­ség elé tárni. Leg­in­kább helyi ren­dez­vé­nyek alkal­má­val lépünk fel, de ven­dég­sze­rep­lé­se­ink is van­nak. Gyer­gyó­szent­mik­ló­son, Gyil­kos­tó­nál, a medence falu­napja alkal­má­val ven­dég­sze­replő­ként, magyar­or­szági Szent János Apos­tol Kato­li­kus Iskola láto­ga­tása alkal­má­val több alka­lom­mal is bemu­tat­tuk tán­ca­in­kat. Heti egy alka­lom­mal van­nak a tánc­pró­bák, de fel­lé­pés előtt heti két pró­bát tar­tunk. Jelen­legi okta­tónk Por­tik Izolda-​Magdolna és Szász Ferenc. Reper­tu­ánk­ban gyer­gyói, fel­csíki, mező­ségi, kalo­ta­szegi, szen­ti­vá­nyi, széki tán­cok sze­re­pel­nek.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro