Kereső

Támogatók

Tat­ros­part tánc­cso­port (Gyímesközéplok)

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Gyimesközéplok
Az ala­pí­tás éve 2018
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Lunca de Jos

Jud. Har­g­hita, România

A Tat­ros­part tánc­együt­tes a Gyi­me­sek völ­gye táncolni,énekelni sze­rető fia­tal­ja­i­ból alakult.Vannak közöt­tük diákok,egyetemisták,mezőgazdaságból élők!Már gye­rek­ko­ruk­ban is tán­col­tak külön­böző gyi­mesi tánccsoportokban,több alka­lom­mal szí­ne­sí­tet­ték tán­cuk­kal Antal Tibor és Tímár Vik­tor műso­rait úgy itt­hon mint külföldön.Tatrospart t.e.néven jutot­tak be a Föl­szál­lott a páva élőadásába.Jelenleg csak gyi­mesi tán­co­kat táncolnak,de terv­ben van más táj­egy­ség tán­ca­i­nak is a megismerése,elsajátítása!

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro