Kereső

Támogatók

Tán­coska (Zilah)

A jogi kép­vi­selő neve Tán­coska Egyesület
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Zilah
Az ala­pí­tás éve 2011
Átlag életkor 2 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Zalau

Jud. Salaj, România

A Tán­coska Egye­sü­let 2011-​ben ala­kult meg. Előtte való évben kezdte akti­vi­tá­sát a zilahi (Szi­lágy­ság) Kalá­ris nép­tánc­cso­port meg­ala­ku­lá­sá­val. 216 év közötti gyer­me­ke­ket moz­ga­tunk meg Szi­lágy­megyé­ben: Zila­hon: Kalá­ris, Kis Kalá­ris, Gyön­gyöcs­kék nép­tán­cso­por­tok, Pere­cseny­ben: Som­ke­rék és után­pót­lás cso­por­tok, Sám­son­ban: Csígere­sek és után­pót­lás cso­por­tok, Panit­ban: paniti nép­tánc­cso­port kere­tein belül körül­be­lül 130 gye­rek bevo­ná­sá­val.

Falu­na­pok, nem­zeti ünnep, varos­na­pok alkal­má­val szín­pa­don is meg­mu­tat­ják magu­kat tán­co­sa­ink, de leg­főbb célunk az, hogy a tanul­ta­kat érzelmi kötő­dés által épít­sék be min­den­napi játé­kukba, tevé­keny­sé­gükbe, a tán­cot hasz­nál­ják önki­fe­je­zési for­ma­ként, tanul­ja­nak meg egy­más­hoz köze­ledni, kap­cso­la­to­kat kiala­kí­tani, tán­colni a tánc sze­re­te­té­ért.

Havi rend­sze­res­ség­gel immár 8. éve népi ját­szó­há­zat szer­ve­zünk, ahol az adott hónap jeles nap­ja­ira építkezve, éne­ke­lünk, ját­szunk, bábo­zunk, bar­ká­cso­lunk.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro