Kereső

Támogatók

Szu­szék­dön­getők (Sóvárad)

A jogi kép­vi­selő neve Sóvá­rad Közmű­velő­dési Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Sóvárad
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 40
Átlag életkor 7 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 545504 – Sara­teni
Sóvá­rad (Sărățeni), 110/​A
Jud. Mures, România
Telefon 545504
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Sóvá­ra­don a nép­tánc­ta­ní­tást koráb­ban egy-​egy hagyo­mányt ked­velő tanító vál­lalta fel, isko­lai ren­dez­vé­nye­ken mutat­ták be sze­rény műso­ru­kat. 2009-​ben ismer­tük fel, hogy mi ilyen téren csak tapo­ga­tó­zunk, ezért tán­cok­tató segít­sé­gét keres­tük, meg is talál­tuk László Zsolt sze­mé­lyé­ben. A cso­port V-​VIII-​as diá­kok­ból állt, sóvi­déki tán­cok­kal bőví­tet­tük tudá­sun­kat, a Szu­szék­dön­gető nevet vet­tük fel, mivel szu­szék­dön­getők­nek csú­fol­ták a sóvá­ra­di­a­kat (szu­szék­ké­szí­tés­sel fog­lal­koz­tak). 2011-​től Veres Kál­mán tanítja a tán­cot. Meg­is­mer­ked­tünk a széki, mező­ségi, kül­üllő­menti, nyá­rád­menti tán­cok­kal. Jelen­leg a fel­csíki tán­c­ele­mek­kel ismer­ke­dünk. Külön­böző hely­béli, kör­nyé­ken lévő ren­dez­vé­nyen, tánc­ta­lál­ko­zó­kon veszünk részt, három alka­lom­mal kép­vi­sel­tük Erdélyt a Zemp­léni Nem­zet­közi Tánc­ta­lál­ko­zón Sátor­al­ja­új­hely­ben, fel­lép­tünk a svájci Magyar­ház Napo­kon Zürick­ben, de műso­run­kat bemu­tat­tuk Stutt­gárt­ban és Fel­vi­dé­ken is. A tánc­cso­port mel­lett népi zene­kar is ala­kult. Öt alka­lom­mal szer­vez­tünk Ván­dor­csizma nép­tánc­ta­lál­ko­zót tele­pü­lé­sün­kön. A cso­por­tot Biró Piroska és Gagyi Ildikó vezeti, jelen­leg két cso­port­tal dol­go­zunk.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro