Kereső

Támogatók

Szi­vár­vány Nép­tánc­cso­port (Domokos)

A jogi kép­vi­selő neve Domo­kosi Kul­tu­ra­lis Egyesület
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Domokos
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 32
Átlag életkor 7 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 435604 – Dama­cu­seni
Főutca, 152 szám
Jud. Mara­mu­res, România
Telefon 742239221
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Szi­vár­vány Nép­tánc­cso­port 2007-​ben ala­kult Domo­ko­son, Mol­nár Judit taní­tónő veze­té­sé­vel. Min­den kor­osz­tályt befo­gad, jelen­leg 730 éves kor­osz­tá­lyú gye­re­ke­ket, fia­ta­lo­kat, felnőt­te­ket ölel fel. Azzal a cél­lal indult, hogy gye­re­ke­ink, fia­tal­ja­ink meg­is­mer­jék a még létező hagyo­má­nyo­kat, szo­ká­so­kat, nép­da­lo­kat és első­sor­ban a domo­kosi tánc­ren­det. Ezt sike­rült is meg­va­ló­sí­tani. A mos­tani körül­mé­nyek között újra­élesz­tet­tünk egy talán egye­dül­álló nép­szo­kást, az Évá­zást. Járunk a falu­ban a gye­re­kek­kel, fia­ta­lok­kal kán­tálni, új évet köszön­teni, masz­ku­rázni, locsolni. Far­sangi bált is szer­ve­zünk. Tán­co­lunk a domo­kosi tánc­ren­den kivül mező­sé­git, szé­kit, szat­má­rit és csángó tán­cot is. Min­den lehető­sé­get fel­hasz­ná­lunk a fel­lé­pésre: Domo­ko­son ünne­pek alkal­má­val, de a DOMO­KOSI HAGY­MÁS NAPO­KON is, a Magyar­lá­po­son ren­de­zett magyar vagy akár román nyelvű ren­dez­vé­nye­ken, a Nagy­bá­nyán ren­de­zett Főtér fesz­ti­vá­lon. Jó kap­cso­la­tot ápo­lunk a megye magyar­lakta tele­pü­lé­se­i­nek tánc­cso­port­ja­i­val. A Kol­tói Somfa tánc­cso­port­tal sok közös tevé­keny­sé­get szer­vez­tünk és batyus tábort is. Mind­ezt a szülők és nagy­szülők támo­ga­tá­sá­val sike­rült meg­va­ló­sí­tani.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro