Kereső

Támogatók

Szil­va­mag Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Oroszhegy
Az ala­pí­tás éve 2013
Tagság 25
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537080 – Dealu

Jud. Har­g­hita, România
Telefon 751851330
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Szil­va­mag nép­tánc­cso­port 2013-​ban ala­kult, a Har­gita megyé­ben elhe­lyez­kedő Orosz­hegy köz­ség szí­vé­ben. A nép­tánc­cso­port tag­jait 16 vala­mint 30 év körüli fia­ta­lok egy­sége alkotja, illetve 2016-​óta felnőttek(fiatal háza­sok) is csat­la­koz­tak a cso­port­hoz.. Kez­det­ben helyi ren­dez­vé­nye­ken (Nár­ci­szfesz­ti­vál, Szil­va­na­pok) majd idő­vel kül­földi kiszál­lá­so­kon (Deszk, Kere­pes, Kapos­vár, Pásztó) is meg­mu­tat­ták, befek­te­tett mun­ká­juk gyü­möl­csét, ezál­tal képezve egy össze­tartó magot.

A nép­tác­cso­port célja, hogy meg­is­mer­tesse a fejlődő fia­tal­ság­gal, az erdé­lyi tele­pü­lé­se­ken fenn­ma­radó tán­cok szé­les­körű mivol­tát, továbbá fel­hívni a figyel­met a hagyo­mányőr­zés fon­tos­sá­gára, mind­emel­lett elérni, hogy a nép­tánc, tánc­há­zak, bálok pri­o­ri­tást élvez­ze­nek a mai fia­ta­lok által ked­velt újszerű szó­ra­ko­zá­sok­kal szem­ben. Hisz­nek a nép­tánc ere­jé­ben, mert külön­böző szem­lé­letű embe­re­ket kap­csol össze, ala­kítva életre szóló barát­sá­go­kat, elszán­tan pró­bál­ják átadni tapasz­ta­la­ta­i­kat a jövő nem­ze­dé­ké­nek, mely kisebb nagyobb sike­rek­kel győ­zel­met is arat.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro