Kereső

Támogatók

Szi­las Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve SZI­LAS EGYESÜLET
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Torockószentgyörgy
Az ala­pí­tás éve 2013
Tagság 35
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 517611 – Col­testi
Toroc­kó­szent­györgy (Colțești),56.sz., Fehér m.
Jud. Alba, România
Telefon 763309221
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A toroc­kói és toroc­kó­szenyt­györ­gyi tagok alkotta Szi­las Nép­tánc­cso­port, annak kezdő– és haladó cso­portja össze­sen 35 tagot szám­lál, ez a leg­né­pe­sebb ifjú­sági nép­tánc­cso­port Fehér megyé­ben. 2013-​ban ala­kul­tunk, e néhány év alatt fel­ku­tat­tuk és újra­ta­nul­tuk a helyi nép­tán­co­kat és elsa­já­tí­tot­tunk 4 másik vidékről szár­mazó tán­cot.

A nép­tánc­cso­port célja fel­ele­ve­ní­teni és átadni azo­kat az érté­ke­ket, ame­lye­ket nagy­szü­le­inktől, szü­le­inktől kap­tunk.

Évente fel­lé­pünk a helyi és kör­nyék­beli magyar kul­tu­rá­lis ren­dez­vé­nye­ken továbbá a magyar­or­szági test­vér­te­le­pü­lé­sek által szer­ve­zett falu­na­po­kon. 2017 máju­sá­ban a bp-​i V. kerü­let vala­mint ez év szep­tem­be­ré­ben a Pol­gá­rok Háza ven­dé­gei vol­tunk. Jelen pil­la­nat­ban szak­mai tapasz­ta­lat­cse­rét foly­ta­tunk 2 Ang­li­á­ban működő magyar nép­tánc­cso­port­tal.

A cso­port vezetője Foga­rasi Antó­nia, a tán­cok­ta­tók Halász Levente és Varó Noémi.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro