Kereső

Támogatók

Széri Kukurók

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Szilágyszér
Az ala­pí­tás éve 2018
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Ser
Szér nr 13
Jud. Satu-​Mare, România
Telefon 768002589
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Tud­ják önök, hogy hol terül el Szér? A Szi­lágy­sá­got– Szat­már­ral össze­kötő Tövis­há­ton.

Ady Endre sza­vá­val élve „a hepe– hupás vén Szi­lágy­sá­gon”- egy­szó­val az ISTEN HÁTA MÖGÖTT, ahol a meleg­szívű, ven­dég­sze­rető, mun­kás­kezű embe­rek élnek.

Elzárt falu, zsák falu­nak is emlí­tik mivel „ innen indulni és ide csak érkezni lehet .”

Har­minc­ki­lenc évvel ezelőtt épí­tet­ték meg az össze­kötő köves utat Szér és Bog­dánd között. A for­ra­da­lom után angol segít­ség­gel a falu­ban műút készült, öt éve pedig elké­szült az asz­falt Szér és a köz­ség­köz­pont, Bog­dánd között.

Szér mivel sokáig elzárt tele­pü­lés volt, semmi sem kap­csolta össze váro­sok­kal, megye­köz­pont­tal, ezért itt hál’Istennek élnek még a kimon­dot­tan széri hagyo­má­nyok, nép­da­lok.

Most, ami­kor kitá­rult előt­tünk a világ a fejlő­dés útjára lép­tünk az a célunk, hogy az itteni gyer­mek­já­té­ko­kat, nép­da­lo­kat, nép­szo­ká­so­kat megőriz­zük, tovább­ad­juk az utó­kor szá­mára. Így óvjuk kin­cse­in­ket, emlé­ke­in­ket, a nagy pon­tos­ság­gal kifa­ra­gott kop­ja­fá­kat, a mere­dek domb­ol­da­la­kon messzire bámuló szil­vá­sa­in­kat, szőlő­he­gye­in­ket melyek nedűi igen­csak meg­bó­dít­ják a gyak­ran kós­tol­ga­tó­ját.

A falu kin­cse még az igen friss vizű Kőrös­kút, melyről az a hír járja, hogy aki egy­szer is iszik a vizéből az széri lakos kell marad­jon.

Olyan szük­sége van az ember­nek erre a lét­elemre, mint a zenére és a táncra.

A zene, a tánc olyan szük­sé­ges a hét­köz­napi falusi ember szá­mára mint egy sze­let kenyér. E két dolog teszi szí­ne­sebbé szürke hét­köz­nap­ja­i­kat.

Ezzel a cél­lal ala­kult meg a széri tánccsoport,Varga Gab­ri­ella és Antal Mária veze­té­sé­vel és két ifjú szi­lágy­csehi oktató: Mihály Dóra és Meseșan János segít­sé­gé­vel, kik­nek ezúton sze­ret­nénk köszö­ne­tet mon­dani oda­adó mun­ká­ju­kért, fára­do­zá­su­kért.

Cso­por­tunk a „SZÉRI KUKU­RÓK” nevet vise­lik.

- Hogy miért is?

- Azért, mert a kukuró a kenyér tész­tá­já­ból leszag­ga­tott kicsike darab tészta, amit régen a gye­re­kek­nek sütöt­tek meg cse­me­ge­ként.

Mivel elő­de­inktől örö­köl­tük a nép­da­lo­kat, a tánc pezs­dítő lépé­seit, ezért a kenyér elő­de­in­ket jel­lemzi, a kukuró pedig min­ket, az ifjú hagyo­mányőrző­ket.

Évente a cso­port meg­szer­vezi a szü­reti mulat­sá­got, a Nem­zet­közi Vőfély– és Zenész talál­ko­zót, ahol előad­ják az itt elsa­já­tí­tott tánc­lé­pé­se­ket ( szi­lágy­sági, szatmári,mezőségi, kraszna-​berettyómenti, kalo­ta­szegi).

Amit ezek a gye­re­kek nyúj­ta­nak legyen egy kis cse­mege abból a folk­lór­kincsből ami a mi kis tele­pü­lé­sünkre jel­lemző.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro