Kereső

Támogatók

Szö­mörce Táncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia Soci­ala Si Cul­tu­rala Szomorce
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Bihardiószeg
Az ala­pí­tás éve 1992
Tagság 20
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 417235 – Dio­sig
Arge­su­lui Nr. 8
Jud. Bihor, România
Web http://​www​.szo​morce​.eol​dal​.hu/

Bihar­dió­sze­gen — az Érmel­lék, illetve a Par­tium eme igen meg­ha­tá­rozó köz­sé­gé­ben — immár 20 éve folyik nép­tán­cok­ta­tás, vala­mint magyar ajkú gyer­me­kek hagyo­mányőrző, szo­ká­sá­törö­kítő kul­tu­rá­lis életre való nevelése.

A rend­szer­vál­tást követően az 1990-​es évek­ben, mint a kör­nyék más magyar­lakta tele­pü­lé­se­ink, Dió­sze­gen is elin­dult egy nép­tánc és hagyo­mányőrző prog­ram. Az ezidő­tájt műkö­dé­sü­ket meg­kez­dett nép­tánc­cso­por­tok közül saj­nos csak kevés tudott meg­ma­radni. A dió­szegi tánc­cso­port máig e keve­sek közé tartozik.

Indu­lás­kor, Dr. László Bélá­nak köszön­hetően, nagy­vá­radi tán­cok­ta­tók fog­lal­koz­tak a dió­szegi gyer­me­kek tánc­tu­dá­sá­nak meg­ala­po­zá­sá­val. Néhány évnyi inten­zív tánc­ta­ní­tás után egy műkö­dö­ké­pes, össze­for­rott gárda nevelő­dött ki, akik Mik­lós János veze­té­sé­vel meg­ala­pí­tot­ták a Szö­mörce Néptáncegyüttest.

Az aktív és ered­mé­nyes idő­sza­kot egy rövid ideig tartó hanyat­lás követte, ami­kor a Szö­mörce csak alkalmi fel­lé­pé­se­ket tel­je­sí­tett. Ezt a fel­nö­vekvő gene­rá­ció szét­szó­ró­dása, vala­mint az után­pót­lást biz­to­sító gyer­mek­tánc­cso­port hiá­nya okozta.

2000 tava­szán Heit Lóránd és Tol­nai Timea (az együt­tes volt tag­jai) újra­in­dí­tot­ták a nép­tánc­együt­test. Ekkor vette kez­de­tét a cso­port addigi tör­té­ne­té­nek leg­moz­gal­ma­sabb és leg­szí­ne­sebb idő­szaka. Aktív és inten­zív tánc­pró­bák zaj­lot­tak, nya­ran­ként edző és tánc­tá­bo­rok­ban vet­tek részt a gye­re­kek, köz­ben fel­lé­pésről fel­lé­pésre utazva, egyre több és több helyen vált ismertté a Szö­mörce hírneve.

2004 őszétől Heit Lóránd irá­nyí­tása nél­kül, Tol­nai Timea veze­té­sé­vel foly­tatta tovább műkö­dé­sét a tánc­cso­port. A követ­kező négy évben tán­cok­ta­tók jöt­tek és men­tek. A tánc­cso­port hasonló hibába esve, mint már egy­szer meg­tör­tént, a lel­ke­se­dés és után­pót­lás hiá­nyá­ban, vala­mint Dió­szeg szel­lemi, kul­tu­rá­lis és poli­ti­kai vezető­sé­gé­nek meg­fe­lelő támo­ga­tása nél­kül a Szö­mörce együt­tes­ve­zetők nél­kül maradva összeomlott.

2009-​ben Heit Lóránd újra­szer­vezte a Szö­mörce Gyer­mek Nép­tánc­együt­test. Nagyon sokan ked­vet kapva a régi tán­co­sok közül újra meg­pró­bál­koz­tak a tánc­ta­nu­lás­sal, de ez csak rövid ideig tartó fel­lán­go­lás maradt.

Jelen­leg egy lel­kes és igen tehet­sé­ges cso­portja léte­zik az együt­tes­nek, mely körül­be­lül 20 tagot szám­lálva műkö­dik. Cél­kitű­zé­sük ápolni a Kár­pát — meden­cei magyar hagyo­má­nyo­kat, éltetni az érmel­léki nép­szo­ká­so­kat, vala­mint kihasz­nálni a magyar nép­dal és nép­zene össze­tartó erejét.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro