Kereső

Támogatók

Szé­kely­káli Tánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Szé­kely­káli Uni­tá­rius Egyházközség
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Székelykál
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 24
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547216 – Caluseri
Székelykál,138
Jud. Mures, România
Telefon 748486691
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Szé­kely­káli Tánc­cso­port 2oo9-​ben ala­kult Hanesz Arnold veze­té­sé­vel,amit Mol­nár Mónika kezdeményezett.A cso­port kez­det­ben helyi ren­dez­vé­nyek alkal­má­val állt színpadra.A célunk az volt,hogy meg­is­mer­tes­sük és meg­sze­ret­hes­sük gyer­me­ke­ink­kel azo­kat a tán­co­kat ame­lye­ket annak ide­jén itt Szé­kely­kál­ban táncoltak.többször részt vet­tünk az Erdő­csi­nádi gyöngy­ko­szorú ren­dez­vé­nyen ‚ahol tánc cso­por­tunk nagy elő­sze­re­tet­tel lépett szín­padra, ápolva a hagyo­má­nyo­kat és tisz­telve az örök­sé­get, amit nagy­szü­le­iktől kaptak.Kisebb kiesés után a Szé­kely­káli Tánc­cso­port egy újabb célt kép­vi­selve újra elin­dul Faza­kas János nép­tán­cok­tató veze­té­sé­vel, de ezút­tal három gene­rá­ció hatá­rozza el magát,hogy ápolni fogja a hagyo­mányt. 8 éves kor­tól 45 éves korig sze­re­pel­nek és részt vál­lal­nak a csoportban.Nagyon lel­ke­sek és kitar­tóak, 2o15-​től szá­mos ren­dez­vé­nye­ken vet­tünk részt:falu ünnep­sé­ge­ken, jóté­kony­sági rendezvényeken.Igyekszünk minél több tán­cot elsa­já­tí­tani ‚megtanulni.Jelenleg 24 pár­ral műkö­dünk.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro