Kereső

Támogatók

Szé­kely János hagyo­mányőrző tánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Marossárpatak
Az ala­pí­tás éve 1996
Tagság 24
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547275 – Gogan

Jud. Mures, România
Telefon 0745400925
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Maros­sár­pa­ta­kon az 1800-​as évek közepe óta folya­ma­to­san műkö­dik tánc­cso­port. Idő­sza­kon­ként újabb és újabb gene­rá­ció ápolja tele­pü­lé­sünk tánc­ha­gyo­má­nyait, segítve népi kul­tú­ránk fenn­ma­ra­dá­sát.

A jelen­legi tánc­cso­por­tunk 1996-​ban ala­kult, azóta újabb és újabb gene­rá­ció öreg­bíti tán­cá­val tele­pü­lé­sünk hír­ne­vét. Nevét viseli, annak a Szé­kely János bácsi­nak, aki tele­pü­lé­sünk kiváló tán­cosa volt és ver­bunk­já­val Maros­sár­pa­tak hír­ne­vét öreg­bí­tette Erdély­ben és a hatá­ron túl.

Tánc­cso­port rend­sze­res részt­vevője a Maros megyé­ben meg­ren­de­zett hagyo­mányőrző tánc­ta­lál­ko­zók­nak. Min­den évben fel­lé­pünk az Erdő­csi­nádi Gyöngy­ko­szorú talál­ko­zón. Szá­mos tele­pü­lé­sen mutat­tuk már meg tánc­tu­dá­sun­kat, több alka­lom­mal hív­tak meg Magyar­or­szágra is, hogy műso­run­kat előad­juk. (Deb­re­cen, Zala­eger­szeg, Mohács-​Sárhát, Föl­des, Buda­pest, Ajka).

Meg­hí­vá­so­kat kap­tunk, és fogad­tunk el, falu­na­po­kon való fel­lé­pésre. 2002-​ben Sep­si­szent­györ­gyön egy három napos fesz­ti­vá­lon vet­tünk részt, ahol a kör­nyező fal­vak és helyi tánc­együt­te­sek mel­lett, mi is fel­lép­tünk. Büsz­kék vagyunk arra, hogy 2008 óta min­den évben sike­rült meg­ren­dezni a Maros­sár­pa­taki Tánc– és Huszár­fesz­ti­vált, amely­nek célja a szó­ra­koz­ta­tás mel­lett a hagyo­mányőr­zés. Hasonló jel­legű ren­dez­vé­nye­ink az 1848-​as sza­bad­ság­harc első győz­tes csa­tá­já­nak emlé­kére évente meg­ren­de­zett huszár­bál (Maros­sár­pa­tak hatá­rá­ban zaj­lott le az ütkö­zet), vala­mint a hagyo­má­nyos szü­reti bál.

Úgy érez­zük, hogy a tánc­cso­port meg­ha­tá­rozó része a maros­sár­pa­taki kul­tu­rá­lis élet­nek. Egy sajá­tos tánc­ked­velő közös­ség ala­kult ki, amely folya­ma­to­san bővül fia­tal tagok­kal. A tánc­cso­port­nak után­pót­lás cso­portja is van, amely álta­lá­nos isko­lánk tanu­ló­i­ból áll.

A Szé­kely János Hagyo­mányőrző Tánc­cso­port heti egy alka­lom­mal tart pró­bá­kat, ame­lyen közel 2025 lel­kes tánc­ked­velő vesz részt, több­sé­gük­ben diá­kok és pálya­kezdő fia­ta­lok.

A tánc­cso­port vezetői Módi Attila és Kozma Ferenc, az utóbbi egy­ben tán­cok­tató is.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro