Kereső

Támogatók

Szá­raz­berki Lehajló Rozmaring

A jogi kép­vi­selő neve Ilon­czai Zsom­bor Ferenc
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Szárazberek
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 24
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 447171 – Bercu
com. Lazuri, sat Bercu, str. Bocs­kai nr. 8, jud. Satu Mare
Jud. Satu-​Mare, România
Telefon 02618289450766662103
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Nép­tánc cso­por­tunk nyolc esz­tendő­vel ezelőtt (az első pró­bát 2009. ápri­lis 3-​án tar­tot­tuk) ala­kult, annak követ­kez­té­ben, hogy tele­pü­lé­sünk álta­lá­nos isko­lá­ját a gyer­mek­lát­szám csök­ken­tése miatt egy esz­tendő­vel koráb­ban össze­von­ták a szom­széd tele­pü­lés isko­lá­já­val és a továb­bi­ak­ban ott is műkö­dik. A meg­ala­ku­lás kez­de­mé­nyezője a helyi refor­má­tus egy­ház­köz­ség lel­ki­pász­tora, aki már koráb­ban az ifjú­sági cso­por­ton belül fele­ke­zeti hova­tar­to­zás­tól füg­get­le­nül kórust, dalos­kört és szín­ját­szó kört veze­tett és vezet. Tevé­keny­sé­ge­ink így egé­szül­tek ki a nép­tánc­cal, ami mára már a leg­ked­vel­tebb for­mája egye­sü­le­tünk­nek. Célja: a közös­ség­te­rem­tés, hagyo­má­nya­ink meg­élése, kul­tu­rá­lis műso­rok szer­ve­zése és az azo­kon való részt­vé­tel. A tánc­cso­port nevét “Lehajló Roz­ma­ring” egy szá­raz­berki nép­dal szö­veg­tö­re­dé­kéből kapta: “Szá­raz­berki sudár torony jaj, de messzire ellátszik/​Tete­jé­nek négy­sar­ká­ból négy szál roz­ma­ring lehaj­lik…” Az okta­tást és koreo­grá­fiát nyolc esz­tendőn keresz­tül Kása Zsolt és fele­sége Melinda végez­ték, idei év szep­tem­be­rétől Ilon­czai Zsom­bor lel­ki­pász­tor. Tag­jai diá­kok­ból tevő­dik össze, jelen­leg 24 tag. Fenn­tar­tónk és az admi­niszt­rá­ciós teendők végzője: Szá­raz­berki Hár­mas Határ Egye­sü­let. Az egye­sü­let a refor­má­tus egy­ház­köz­ség­gel part­ner­ség­ben min­den évben meg­szer­vezi a helyi élet közös­ség­te­remtő és meg­tartó ren­dez­vé­nyeit, ame­lyekre ifjú­sági kul­túr cso­port­ja­ink külön műsor­ral készül­nek, így a nép­tán­co­sok is. Helyi ese­mé­nye­ink: Far­sang, Össze­tar­to­zás Napja, Bocs­kai Kul­tu­rá­lis Napok, Szü­reti Bál. Ezekre a ren­dez­vé­nyekre a velünk együttmű­ködő nép­tánc cso­por­to­kat is meg­hív­juk, ugyan­ak­kor az ő ren­dez­vé­nye­ikre is elme­gyünk. Kiemel­kedő fel­lé­pé­se­ink hely­szí­nei: Szat­már­né­meti, Sán­dor­ho­mok, Mikola, Lázári, Nagy­ká­roly, Nagy­pe­leske, Pusz­ta­da­róc, Gar­bolc, Zajta. Tánc­há­zak: Szá­raz­be­rek, Szat­már­né­meti, Mikola, Erdőd, Dobra, Bog­dánd.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro