Kereső

Támogatók

Sóza tánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Orotva Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Orotva
Az ala­pí­tás éve 2015
Tagság 24
Átlag életkor 11 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537091 – Jolotca
Orotva, Nr. 173
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0744 612 715
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Orot­ván az 1960– as évektől működ­tek tánc­cso­por­tok, folya­ma­to­san cse­rélőd­tek a tagok, ezért több­ször is újra­in­dult, újabb gene­rá­ci­ók­kal.

A Sóza tánc­cso­port 2015-​ben indult, (néhai) Laczkó Enikő Márta magyar sza­kos tanárnő veze­té­sé­vel. Tán­cok­ta­tónk Sán­dor Csaba, később Rig­má­nyi Lajos lett.

A SÓZA név a tele­pü­lé­sünk egyik leg­elős– erdős terü­le­téről kapta, amely sze­met gyö­nyör­köd­tető lát­vánnyal gaz­da­gítja a falut.

Célunk a hagyo­má­nya­ink megőr­zése, népi kul­tú­ránk fenn­ma­ra­dása.

Jelen­legi cso­port­ve­zető Pus­kás Olga taní­tónő, heti egy alka­lom­mal, csü­tör­tö­kön­ként tar­tunk tánc­pró­bát, Rig­má­nyi Lajos oktató veze­té­sé­vel.

Fel­lé­pé­se­ink: tan­év­nyi­tók, tan­év­zá­rók, az isko­lánk szer­vezte far­sangi bálok, szom­szé­dos tele­pü­lé­se­ink is min­den évben meg­hív­nak nép­tánc­ta­lál­ko­zókra, falu­na­pokra.

A tánc­cso­port nagyon fon­tos a falu kul­tú­rá­lis éle­té­ben, ezért min­dent meg­te­szünk annak érde­ké­ben, hogy minél hosszabb ideig fenn­ma­rad­jon, az után­pót­lást is a helyi iskola fel­nö­vekvő gene­rá­ci­ója biz­to­sítja.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro