Kereső

Támogatók

Somoska

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia Cul­tu­rala Phoenix
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Somoska
Az ala­pí­tás éve 1996
Tagság 26
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 607106 – Somusca
Soa­relui .nr 17
Jud. Bacau, România
Telefon 721946625
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Tánc­cso­por­tunk a nevét a Somoska falunk­tól kopta.

1990-​ben jár­tunk elő­ször Magyar­or­szágra egy ifju tánc­cso­port­val ‚ahól bemu­tat­tuk a tán­co­in­kat ‚éne­ke­in­ket .Sok nagy város­ban jár­tunk ‚mint Deb­re­cen , Jász­be­rény ‚Buda­pest ‚Sop­ron ‚Győr…Nagy élmé­nyek­vel és szép gon­dok­val , gon­do­la­tok­val jöt­tunk haza Magyar­földről.

1996 –ban ‚ala­ki­tot­tuk meg a felnőtt tánc­cso­por­tun­kat és nem sokára a gyer­mek és ifjú­sági tánc­cso­por­tat is meg­tud­tuk csi­nálni .Ma már ők is tevé­keny részt­vevői fel­lé­pé­se­ink­nek ‚ren­dez­né­nye­ink­nek .

Magyar­or­szá­gon vet­tünk és veszünk részt itt Csán­gó­föl­dön , Erdely­bén és még más ide­gen orszá­gok­ban .

Sze­ren­csé­sek vagyunk ‚vól­tunk Auszt­ri­á­ban , Finn­or­szág­ban , Litvániában,ahól bemu­tat­tuk a tán­co­in­kat , éne­ke­in­ket ‚hagyo­má­nyos sza­ká­so­in­kat .

A somos­kai falu­na­po­kat is mi szer­vez­tük meg tizen­két esz­ten­deig ‚a tán­co­sa­ink segitságével.Ők szá­lásal­ták el a ven­dé­ge­ket , ők készi­tet­ték az ételt ‚ők tani­tat­ták az éne­ke­ket , tán­co­kat , hivog­ta­tá­so­kat , gon­dos­kad­tak a jó han­gu­lat­ról.

Állondó meg­h­ivott­jaj vagyunk min­den esz­tendő­ben a Buda­pes­ten meg­ren­de­zett Csángó Bál­nak , a Jász­be­ré­nyi Csángó Fesz­ti­vál­nak .De vól­tunk az Ördög Kat­lan Fesztiválon,Mediawive Film­fesz­ti­vá­lon.

Fon­tos­nak tart­suk , hogy amit mi átvet­tünk az idő­se­inktől, szü­le­inktől ‚tavább­ad­juk a fia­tal­ja­ink­nak, gyer­me­ke­ink­nek , hogy meg­ma­rad­has­son ‚amennyire lehet ‚ebben a serény , vál­tozó világ­ban , mert nem lehet tudni mit hoz a jövő .

Benke Pável , Pau­lina –Somoska

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro