Kereső

Támogatók

Sirülők Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Ber­nády Közmű­velő­dési Egylet
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Szováta
Az ala­pí­tás éve 2015
Tagság 25
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 545500 – Sovata
Szo­váta, Fő út 155.
Jud. Mures, România
Telefon 740146403
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Sirülők Nép­tánc­cso­port 2015-​ben ala­kult a szo­vá­tai “S. Illyés Lajos” Álta­lá­nos Iskola diák­ja­i­ból. Célunk a gye­re­kek néptánc-​népzenei művelt­sé­gé­nek meg­ala­po­zása, népi kul­tu­rá­lis anya­nyel­vünk, nép­ha­gyo­má­nya­ink meg­is­mer­te­tése; nem tit­kolt vágyunk a nép­tánc, illetve a nép­tán­cos élet­mód­nak, szem­lé­let­mód­nak a meg­sze­ret­te­tése. A cso­port jogi hát­te­rét a helyi Ber­nády Közmű­velő­dési Egy­let és az iskola “Edu­ca­tio S.I.L.” Egye­sü­lete biz­to­sít­ják. A 25 gye­re­ket szám­láló V-​VIII. osz­tá­lyos tánc­cso­port két után­pót­lás cso­port­tal is bővült az utóbbi évben. A tánc­cso­port műkö­dése óta a gye­re­kek udvar­hely­széki, magyar­l­apádi, vaj­da­szen­ti­vá­nyi tán­co­kat tanul­tak. A rend­sze­res heti pró­bák mel­lett több­na­pos közös­ség­for­máló nép­tán­cos prog­ra­mo­kon, nya­ranta edző­tá­bor­ban sajá­tít­ják el a tanult tán­canya­go­kat. Rend­sze­re­sen részt vesz­nek városi, megyei, nem­zet­közi test­vér­vá­rosi ren­dez­vé­nye­ken. Hagyo­mány­te­remtő szán­dék­kal önálló szer­ve­zés­ben való­sí­tot­tuk meg az I. Beke­csalja nép­tánc­ta­lál­ko­zót, amely­nek foly­ta­tá­sán dol­go­zunk. Nép­tán­cok­ta­tók Tőkés Lóránt és Tőkés Csilla, a cso­port vezetője Kiss Ibo­lya Enikő taní­tónő, népi ját­szó­ház szer­vező.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro