Kereső

Támogatók

Simo­nyi­falvi Leveles

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Simonyifalva
Az ala­pí­tás éve 1999
Tagság 30
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 317216 – Satu Nou
Simo­nyi­falva, NR. 433
Jud. Arad, România
Telefon 744680735
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A simo­nyi­falvi LEVE­LES nép­tánc­cso­port 1999-​ben ala­kult fia­tal házaspárokból,Szivós László vezetésével.Akkor még saját maguk szó­ra­koz­ta­tá­sára gyűl­tek össze,majd jöt­tek a meg­hi­vá­sok a falu­na­pokra. Igény volt profi nép­tán­cok­ta­tókra és jöt­tek is Gyuláról,Elekről.A mai ifjú­sági cso­port a régi tán­co­sok gyer­me­ke­iből alakult,akik bele­szü­let­tek a táncba.Szakmai segit­sé­get Far­kas Tamás­tól kap­tak Békéscsabáról,több koreo­grá­fia szü­le­tett irányitásával.A megye falunapjain,néptánctalálkozókon állandó résztvevők,de Olasz­or­szági tur­nén is vol­tak 2016-ban.Ugyanakkor ala­kult meg az után­pót­lás­csa­pat is, a Levelecske,akik álta­lá­nos iskola 78.osztályába járnak.Jelenleg 7 féle tánc­rend van a reper­to­ár­juk­ban. Heti rend­sze­res­ség­gel tar­ta­nak pró­bá­kat. Az után­pót­lás­csa­pat koreo­grá­fusa Péter Anikó.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro