Kereső

Támogatók

Ser­ke­tánc (Lészped)

A jogi kép­vi­selő neve Romá­niai Magyar Peda­gó­gu­sok Szö­vet­sége (RMPSZ)
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Leszpéd
Az ala­pí­tás éve 2018
Tagság 24
Átlag életkor 11 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 607201 – Gir­le­nii de Sus
Gir­leni de Sus, Str. Pala­desti, nr. 664, jud. Bacau
Jud. Bacau, România
Telefon 751673422
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Bákó váro­sá­tól 18 km-​re talál­ható Lész­pe­den évti­ze­dek óta zaj­lik a hagyo­mányőr­zés. A két és fél éve meg­ala­kult tánc­cso­port, a “Ser­ke­tánc” nevet kapta, a falu hagyo­má­nyá­hoz híven. Az együt­te­sünk nem csu­pán a mold­vai tán­cok elsa­já­tí­tá­sára épült, hanem archa­i­kum imád­sá­gok, helyi nép­da­lok, mesék, a kúl­tura átadása/​megmaradása cél­já­ból is. Tánc­cso­por­tunk évi több fel­lé­pésre is aktí­van készül. Leg­utóbbi fel­lé­pé­sünk témája, egy guzsa­lyas előa­dás volt, ahol a nézők bete­kin­tést nyer­het­tek a “régi időkbe”, amire az idő­sek mai napig jó szív­vel emlé­kez­nek. A mi cso­por­tunk egy kisebb közös­ség, amit össze­tart az ének és a tánc iránti sze­re­tet. Mot­tónk Kodály Zoli bácsi, egyik böl­cses­sége: “addig leszünk magya­rok, amíg magya­rul éne­ke­lünk, tán­co­lunk.”

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro