Kereső

Támogatók

Serittő Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Székelyudvarhely
Az ala­pí­tás éve 2014
Tagság 150
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Odor­heiu Secu­i­esc

Jud. Har­g­hita, România
Telefon 744379136
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Serittő Nép­tánc­cso­port

Mot­tónk: „Nem az ősö­ket kell követni, hanem azt, amit az ősök követ­tek.”

(Kas­sai Lajos)

A Serittő nép­tánc­együt­tes 2014 novem­be­ré­ben ala­kult. Tag­jai olyan isko­lás ifjak és gyer­me­kek, akik sza­bad­ide­jü­ket a moz­gás­kul­tú­ránk, nép­tánc anya­nyel­vünk meg­is­me­ré­sé­nek szen­te­lik. Ez az anya­nyelv szá­munkra első­sor­ban a Szé­kely­föld tánc­nyel­vét jelenti. Mint a kis­gyer­mek, aki elő­ször csa­ládi kör­ben, szü­le­itől tanul meg beszélni, járni; úgy tanul­ják meg gyer­me­ke­ink is elő­ször az udvar­hely­széki fal­vak (pl. Pál­pa­taka, Szé­kely­derzs), a Sóvi­dék, Fel­csík tán­cait. Majd ezekről a biz­tos ala­pok­ról indulva — ott­hon­ról fel­ta­risz­nyálva– tágít­hat­ják isme­re­te­i­ket egész Erdély és a Kár­pát– medence más terü­le­te­iről is.

Az együt­tes célja nem első­sor­ban a tán­cok szín­padra vitele, sok­kal inkább a népi kul­tú­ránk meg­sze­ret­te­tése, és a nép­tánc, mint szó­ra­ko­zási forma tovább­él­te­tése. Az idén már három kor­cso­port­ban több mint 150 gyer­mek tán­col az elő­ké­szítő osz­tály­tól egé­szen az érett­sé­giző nagy­di­á­ko­kig. Szé­kely­ud­var­hely külön­böző isko­lá­i­ból, és a közelebbi-​távolabbi fal­vak­ból egy­aránt.

Nevét onnan kapta, hogy az erdé­lyi nép­tánc kul­túra forgós-​forgatós tánc­ka­rak­tere miatt a legé­nyek elég sokat „Serit­tik”; vagyis for­gat­ják a lányo­kat.

Az együt­tes okta­tója és koreo­grá­fusa Már­ton Sán­dor nép­tánc­pe­da­gó­gus.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro