Kereső

Támogatók

Röpike néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Szatmárnémeti
Az ala­pí­tás éve 2012
Tagság 20
Átlag életkor 18 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 440090 – Satu Mare
Aleea Bego­niei 759
Jud. Satu-​Mare, România
Telefon 761135700
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A cso­por­tunk 2012-​ben ala­kult, olyan tagok­ból áll akik rend­sze­re­sen láto­gat­ták a Szat­már­né­meti városi tánc­há­zat. A mára már baráti körré ala­kult nép­tánc­cso­port ava­súj­vá­rosi, ákosi, túr­te­re­besi, erdődi, tas­nádi, miko­lai tán­co­sok­ból tevő­dik össze, koruk vál­tozó és eltérő tapasz­ta­lat­tal ren­del­kez­nek. Van­nak ala­pító és tel­je­sen új tagok is. Hetente tar­tott okta­tá­sa­in­kon kívül tánc­há­zak­ban, tábo­rok­ban, külön­böző tovább­kép­zé­se­ken gya­ra­pít­juk tudá­su­kat. Önerőből fej­leszt­jük magu­kat, vise­le­te­ink zöme saját, sőt akad saját kezü­leg var­rott is. Jelen­leg Jankó Szép Ist­ván, egy­kori Zur­boló tag segít­sé­gé­vel bővít­jük reper­to­á­run­kat, szat­mári, mező­ségi, vaj­da­szen­ti­vá­nyi és fel­csíki koreo­grá­fi­ák­kal lépünk szín­padra.

Részt veszünk helyi és hatá­ron túli ren­dez­vé­nye­ken egy­aránt.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro