Kereső

Támogatók

Rece­fice Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia “Pro Csoma Sán­dor” Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Kovászna
Az ala­pí­tás éve 2010
Tagság 24
Átlag életkor 13 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 525200 – Covasna
Ste­fan cel Mare utca, 40 szám
Jud. Covasna, România
Telefon 267340863
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A kovász­nai Kőrösi Csoma Sán­dor Líceum elemi tago­za­tán 2010 őszén egyéni kez­de­mé­nye­zésre fog­tunk hozzá a nép­tán­cok­ta­tás meg­ho­no­sí­tá­sá­hoz. Kez­de­tek­ben tánc­ház jel­legű tevé­keny­sé­ge­ket szer­vez­tünk heti két órás idő­tar­tam­mal, amelyre min­den gye­re­ket sze­re­tet­tel vár­tunk. Gyer­mek­já­té­ko­kat, nép­da­lo­kat taní­tot­tunk, később a fel­csíki tán­cok vilá­gába vezet­tük be a gye­re­ke­ket Kozma Kata­lin tán­cok­tató, Turó­czy Erzsé­bet és Szabó-​Sebők Enikő taní­tónők irá­nyí­tá­sá­val. Az első sike­res fel­lé­pé­sünk meg­erő­sí­tett ben­nün­ket abban, hogy van igény váro­sunk­ban is ilyen jel­legű tevé­keny­ségre. A gye­re­kek kitar­tása, a szülők lel­ke­se­dése, az évről-​évre növekvő gyer­mek­lét­szám arra ösz­tön­zött, hogy ala­kul­junk tánc­cso­porttá. Így jött létre 2012 őszén a 26 tagot szám­láló Rece­fice Nép­tánc­cso­port Both László koreo­grá­fus, Turó­czy Erzsé­bet és Bede Imola veze­té­sé­vel. Az elmúlt 6 év alatt sike­rült pályá­za­tok révén nép­vi­se­le­tet vásá­rol­nunk, de e téren még sok ten­ni­való vár ránk. Reper­to­á­runk­ban a fel­csíki mel­lett nyárádmenti-​, vaj­da­szen­ti­vá­nyi– és mező­ségi tán­cok sze­re­pel­nek. Több­ször vet­tünk részt nép­tánc­tá­bo­rok­ban Csík­ma­da­ra­son és Zabo­lán, ahol elis­mert szak­em­be­rektől tanul­hat­tunk nem­csak nép­da­lo­kat és nép­tán­cot, hanem maga­tar­tás­for­mát és nem­zet­tu­da­tot. Büsz­kék vagyunk arra, hogy sike­rült bekap­cso­lód­nunk a Perkői nép­tánc­ta­lál­ko­zók cso­dá­la­tos vilá­gába, bár úgy érzem még sokat kell tanul­nunk ahhoz, hogy mél­tó­kép­pen helyt­áll­junk az ott tapasz­tal­ható szin­vo­nal­nak. Rend­sze­res fel­lépői vagyunk a váro­sunk kul­tu­rá­lis ese­mé­nye­i­nek, de 2013-​ban kép­vi­sel­tük megyén­ket az Abrud­bá­nyai Magyar Napok ren­dez­vé­nyein, ugyan­ak­kor 2017-​ben a Pápán lép­tünk fel a test­vér­te­le­pü­lés meg­hí­vá­sára. Min­den évben bene­vez­tünk a Kovász­nai For­rá­sok orszá­gos nép­tánc­ver­senyre, ahol leg­több­ször II. és egy­szer I. díj­jal jutal­maz­tak. Nagy öröm szá­momra, hogy kez­de­mé­nye­zé­sünk követőkre talált, így jött létre a kiseb­bek cso­port­já­ból a Pity­pang Nép­tánc­cso­port Szabó– Sebők Enikő és Tök­bandi Rita taní­tónők veze­té­sé­vel. Büsz­kék vagyunk arra is, hogy még két osz­tály bekap­cso­ló­dott a nép­tán­cok­ta­tásba, így több mint 70 gye­rek heti rend­sze­res­ség­gel része­sül nép­tán­cok­ta­tás­ban. Remé­lem, sike­rült hagyo­mányt terem­te­nünk, és min­dig lesz olyan oktató, aki fon­tos­nak tartja e kez­de­mé­nye­zés fenn­tar­tá­sát.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro