Kereső

Támogatók

Pusz­ti­nai Táncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve “Pusz­ti­nai Házért” Egyesület
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Pusztina
Az ala­pí­tás éve 1990
Tagság 12
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 607437 – Pus­ti­ana
Pus­ti­ana 133.
Jud. Bacau, România
Telefon 722447351
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Pusz­ti­nai Tánc­együt­tes 1990-​ben ala­kult, Nyisz­tor Ilona kez­de­mé­nye­zé­sére. Első tag­jai líce­umba járó fia­ta­lok és felnőt­tek vol­tak. A meg­ala­ku­lást követő évek­ben több­ször is fel­lép­tek Magyar­or­szá­gon, töb­bek között Jász­be­rény­ben, Mis­kol­con, Fóton, Buda­pes­ten, Zala­eger­sze­gen, Sze­ge­den, Tatán, Szar­va­son, Szom­bat­he­lyen, Sében. Erdély­ben Szé­kely­ud­var­he­lyen, Kéz­di­vá­sár­he­lyen, Sep­si­szent­györ­gyön, Csík­sze­re­dá­ban, Kolozs­vá­ron, Nagy­vá­ra­don, Gyer­gyó­szent­mik­ló­son, Gyer­gyó­szár­he­gyen és Gyer­gyó­cso­ma­fal­ván lát­hatta az együt­test a közön­ség. A 2000-​es évek ele­jén Bécsbe is ellá­to­gat­tak az Európa Klub meg­hí­vá­sára. 2013-​ban Brüsszel­ben ven­dég­sze­re­pel­tek.

Jelen­leg a hagyo­mányőrző együt­tes tag­jai 1014 éves gyer­me­kek és felnőt­tek. Műso­ru­kon pusz­ti­nai lako­dal­mas, mold­vai tán­cok és nép­da­lok sze­re­pel­nek.

A tánc­együt­tes leg­főbb célja a pusz­ti­nai hagyo­má­nyok bemu­ta­tása, fenn­tar­tása és tovább adása.

A tánc­együt­tes a „Pusz­ti­nai Házért” Egye­sü­let szár­nyai alatt műkö­dik, vezetője Nyisz­tor Ilona, Európa Pol­gári Díjas, Csángó Kul­tú­rá­ért Díjas, Magyar Örök­ség Díjas nép­dal­éne­kes – peda­gó­gus.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro