Kereső

Támogatók

Pánt­li­kácska Ifjú­sági Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve IKA Ifjú­sági Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Csernáton
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 26
Átlag életkor 18 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 527070 – Cer­nat
Fő utca. 459 sám
Jud. Covasna, România
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Cser­ná­toni Pánt­li­kácska Ifjú­sági Nép­tánc­cso­port 2011 tava­szán ala­kult, a köz­ség­ben működő Pánt­lika Nép­tánc­cso­port után­pót­lá­sa­ként. Az akkori ala­ku­lat az Alsó­cser­ná­toni Végh Antal Álta­lá­nos Iskola végzős diák­ja­i­ból a Sza­kajtó Nép­tánc­cso­port tag­ja­i­ból állt össze, ahon­nan folya­ma­to­san kerül­nek be újj tán­cos lábak az Ifjú­sági cso­portba.

A kez­de­tek­ben Gere Csaba a Perkő Nép­tánc­együt­tes tagja vette kezébe a kis csa­pat okta­tá­sát, neve­lé­sét. A későb­bi­ek­ben csat­la­ko­zott hozzá az ugyan­csak a Perkő Nép­tánc­együt­test erő­sítő jóba­rátja Fákó Alpár-​Attila, aki­vel azóta közö­sen pró­bál­ják biz­to­sí­tani a tánc­cso­port fejlő­dé­sét, jó uton való hala­dá­sát. A cso­port meg­ala­ku­lása óta köszö­net­tel tar­to­zik a Perkő Nép­tánc­együt­tes­nek azért az egye­dül­álló mun­ká­ért ami áll­tal kine­velte azo­kat a sze­mé­lye­ket akik­nek köszön­hetően Cser­ná­ton­ban újra meg­ala­kul­ha­tott az ifjú­sági nép­tánc­moz­ga­lom. 2014 őszétől a kis csa­pat okta­tá­sá­ban Keresz­tes Gab­ri­ella segíti a legé­nyek mun­ká­ját.

A szer­vezői teendő­ket a két fia­tal­em­ber mel­lett Ágos­ton József a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal könyv­tá­ros, kul­tú­rá­lis felelőse végzi.

A Tánc­cso­port fő támo­ga­tója a Helyi Önkor­mány­zat, jogi sze­mé­lyi­sé­gét pedig az IKA Ifjú­sági Egye­sü­let biz­to­sítja.

Leg­főbb cél­juk­nak vall­ják az Erdé­lyi Auten­ti­kus nép­tán­cok elsa­já­tí­tá­sát, és tovább­adá­sát a jövő gene­rá­ci­ó­já­nak.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro