Kereső

Támogatók

Zur­boló Táncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Bogáncs — Zur­boló Egyesület
Besorolás felnőtt
A műkö­dés helye Kolozsvár
Az ala­pí­tás éve 1993
Tagság 35
Átlag életkor 25 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 400105 – Cluj-​Napoca — Mun.
B-​Dul 21 Decemb­rie 1989, Nr. 9
Jud. Cluj, România
Telefon 0364101705
Fax 0364101705
Web http://​www​.zur​bolo​.ro/

A kolozs­vári Zur­boló Tánc­együt­test a kolozs­vári Bogáncs Nép­tánc­együt­tes első, végzős nem­ze­déke ala­pí­totta 1993 októ­be­ré­ben, Kön­czei Cson­gor veze­té­sé­vel. Az együt­tes első­sor­ban belső-​erdélyi (kalo­ta­szegi, mező­ségi, ara­nyos­széki, Maros-​Küküllő menti és Felső-​Maros menti) magyar, román és cigány nép­tán­cok­kal fog­lal­ko­zik, alap­el­vük, hogy eze­ket minél rész­le­te­sebb meg­is­mer­jék, elsa­já­tít­sák, majd koreo­grá­fi­á­ik­ban, műso­ra­ik­ban fel­dol­goz­zák. Az együt­tes arcu­la­tát meg­ha­tá­roz­zák a tánc­szín­ház jel­legű műso­rok is, így az elmúlt több mint két évti­zed­ben készült 43 koreo­grá­fia közül tizen­há­rom tema­ti­kus tánc­já­ték bemu­ta­tá­sára került sor: Kalo­ta­szeg (1994), Tol­las Erzsi (1997), El kell menni kato­ná­nak (1998), Déli­báb (1998), Portré (1999), Intel­mek (2000), Ami­kor a pász­tor elvesz­tette a türel­mét (2000), Játék (2001), Pót­lás (2006), Pos­ta­kert (2008), erdelyi_neptancok.zip (2011), A hérész­ben… (2011) és Haver, Buráló! (2016).

A Zur­boló másik sajá­tos­sága az okta­tás­hoz, a folya­ma­tos után­pót­lás­kép­zés­hez való szo­ros kap­cso­ló­dás. A Zur­boló a Bogáncs felnőtt együt­tese, így a zur­bo­ló­sok előtt az elmúlt huszon­négy évben az a nehéz fel­adat állt, hogy egy orszá­gos hírű és szak­mai körök­ben elis­mert gyer­mek– és diá­k­együt­tes cso­port­ja­i­nak (Bogáncs, Kis­bo­gáncs, Apró­bo­gáncs és Mor­zsa­bo­gáncs) okta­tó­i­ként és irá­nyí­tó­i­ként egy­részt a folya­ma­tos után­pót­lást biz­to­sít­sák, más­részt pedig, hogy bebi­zo­nyít­sák: a „bogán­csos” szel­le­mi­ség „felnőtt” for­mája, a „zur­bi­ság” egy igen saját­sá­gos és talán néha meré­szen újszerű, kísér­le­tező táncmű­helyt hozott létre Kolozs­vá­ron. 19962004 között működ­tet­ték a Zur­boló Után­pót­lás cso­port­ját (2001-​ben a Bogáncs Után­pót­lás cso­por­tot is), cso­port­jaik támo­ga­tá­sára pedig 2002 őszén beje­gyez­ték a Bogáncs – Zur­boló Egye­sü­le­tet. 20012008 között zur­bo­ló­sok vezet­ték a kolozs­vári Uni­tá­rius Kol­lé­gium Sza­móca Nép­tánc­együt­te­sét, az elmúlt évti­ze­dek­ben pedig zur­bo­ló­sok oktat­ták hosszabb-​rövidebb ideig az ara­nyos­eger­be­gyi, gya­lui, kalo­ta­szent­ki­rá­lyi, kolo­zsi, mérai, tor­dai, tor­da­szent­lász­lói és vár­falvi, jelen­leg pedig a magyar­ló­nai hagyo­mányőrző nép­tánc­cso­por­to­kat, illetve töb­ben foglalkoztak/​foglalkoznak óvodai/​iskolai nép­tán­cok­ta­tás­sal is.

Ugyan­ak­kor a Zur­boló szé­les­körű szer­vezői tevé­keny­sé­get is foly­ta­tott az elmúlt évti­ze­dek­ben: 1994 óta a két­évente sorra kerülő kolozs­vári Ifjú­sági Nép­tánc­ta­lál­kozó, a Kolozs megyei magyar nép­tánc­együt­te­sek talál­ko­zó­já­nak egyik házi­gaz­dája, amely 2016-​ban tizen­har­ma­dik alka­lom­mal került meg­ren­de­zésre; szin­tén 1994 óta szer­vezi a Bogáncs és Zur­boló edző­tá­bo­ro­kat (19942015 között Toroc­kón, majd Kalo­ta­szent­ki­rá­lyon, Sztá­nán és Zso­bo­kon), 2018 júli­u­sá­ban immár a huszon­ötö­dik Bogáncs és Zur­boló edző­tá­bo­rokra fog sor kerülni; 20002005 között műkö­dött a kolozs­vári Tran­zit Ház­ban a Zur­boló Tánc­ház, ame­lyik szá­mok­ban 148 gye­rek­tánc­há­zat és ját­szó­há­zat, illetve 123 felnőtt tánc­há­zat jelen­tett; 2001 óta szer­ve­zik a Zur­boló Tánc­fó­ru­mo­kat, amely­nek 2015 novem­be­ré­ben került sor a har­minc­egye­dik előa­dá­sára; 2007 óta min­den ápri­lis 29-​én meg­szer­ve­zik az Erdé­lyi tánc­ha­gyo­má­nyok és a Tánc Nem­zet­közi Világ­napja ren­dez­vényt; 1995 óta szer­ve­zett és meg­tar­tott négy bogán­csos, két zur­bo­lós és három kolozs­vári tánc­há­zas évfor­du­lót; s végül, de nem utolsó sor­ban az elmúlt évti­ze­dek­ben külön­böző fesz­ti­vá­lok és ren­dez­vé­nyek társ­ren­dezője is volt (Tran­zit Napok, Kolozs­vári Tavasz stb.).

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro