Kereső

Támogatók

Zur­boló Táncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Bogáncs — Zur­boló Egyesület
Besorolás felnőtt
A műkö­dés helye Kolozsvár
Az ala­pí­tás éve 1993
Tagság 35
Átlag életkor 25 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 400105 – Cluj-​Napoca — Mun.
B-​Dul 21 Decemb­rie 1989, Nr. 9
Jud. Cluj, România
Telefon 0364101705
Fax 0364101705
Web http://​www​.zur​bolo​.ro/

A kolozs­vári Zur­boló Tánc­együt­test a kolozs­vári Bras­sai Sámuel Elmé­leti Líceum Bogáncs Nép­tánc­együt­te­sé­nek első, végzős nem­ze­déke ala­pí­totta 1993 októ­be­ré­ben Kön­czei Cson­gor veze­té­sé­vel. Első­sor­ban belső — erdé­lyi (kalo­ta­szegi, mező­ségi, ara­nyos­széki) magyar, román és cigány nép­tán­cok­kal fog­lal­koz­nak: alap­el­vük ezek minél rész­le­te­sebb meg­is­me­rése és elsa­já­tí­tása, majd később műso­ra­ik­ban való fel­dol­go­zása. Az együt­tes arcu­la­tát meg­ha­tá­roz­zák tánc­szín­ház jel­legű műso­raik is.

A Zur­boló másik sajá­tos­sága az okta­tás­hoz, a folya­ma­tos után­pót­lás­kép­zés­hez való szo­ros kap­cso­ló­dás. A zur­bo­ló­sok előtt az elmúlt évek­ben az a nehéz fel­adat állt, hogy egy orszá­gos hírű és szak­mai körök­ben elis­mert gyer­mek — és diá­k­együt­tes cso­port­ja­i­nak (Bogáncs, Kis­bo­gáncs, Apró­bo­gáncs és Mor­zsa­bo­gáncs) okta­tó­i­ként és irá­nyí­tó­i­ként bebi­zo­nyít­sák, hogy a “bogán­csos” szel­lem egy igen saját­sá­gos és talán néha meré­szen újszerű, kísér­le­tező táncmű­helyt hozott létre Kolozsváron.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro