Kereső

Támogatók

Miriszló Gyön­gye Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Miriszló Gyön­gye Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Miriszló
Az ala­pí­tás éve 2012
Tagság 30
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 517470 – Miras­lau
str.Nouă, nr.39/C
Jud. Alba, România
Telefon 743991295
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Miriszló Gyön­gye Nép­tánc­cso­port 2012-​ben ala­kult. Tag­jai mirisz­lói és maros­dé­csei diá­kok. 2016 őszén a haladó cso­port mel­lett, kezdő cso­port is lét­re­jött, ezál­tal remény van arra, hogy ha a fia­ta­lok kire­pül­nek a „fészek­ből”, marad az után­pót­lás. A tánc­cso­port azzal a cél­lal ala­kult, hogy össze­fogja a falu fia­tal­jait, közös­ségi élményt biz­to­sít­son szá­mukra. Fel­lé­pé­se­i­vel fon­tos sze­re­pet tölt be Miriszló magyar közös­sége éle­té­ben. A fia­ta­lok sze­re­pel­nek a falu ren­dez­vé­nyein, ugyan­ak­kor a szom­széd közös­sé­gek meg­hí­vá­sára is vála­szolva, kap­cso­la­tot tar­ta­nak a kör­nyék szór­vány­te­le­pü­lé­se­i­vel. Igye­kez­nek vala­mennyi meg­hí­vás­nak ele­get tenni, így fel­lép­tek szá­mos Kolozs-​, Kovászna és Maros megyei ren­dez­vé­nyen. A tán­cok mel­lett nép­da­lo­kat is tanul­nak, meg­is­me­rik az adott táj­egy­ség vise­le­tét, hagyo­má­nyait, ezál­tal nép­rajzi isme­re­tük is bővül. Mind­ed­dig sike­rült meg­is­mer­tetni a magyar­l­apádi, gerend­ke­resz­túri, széki, kalo­ta­szegi, küküllő­menti és mező­ségi tánc­ren­de­ket. Leg­főbb cél­kitű­zé­seik közé tar­to­zik az auten­ti­kus­ságra való törek­vés, ugyan­ak­kor fon­tos­nak tart­ják, hogy a fia­ta­lok meg­is­mer­jék nem­zeti hagyo­má­nya­i­kat, és ápol­ják is azt. Ebben segí­te­nek okta­tóik: Pil­lich Balázs, a kolozs­vári Szar­ka­láb nép­tánc­együt­tes vezetője és Varga Orso­lya, a Szar­ka­láb nép­tánc­együt­tes osz­lo­pos tagja.

Cso­port­ve­zető: Szabó Csilla-​Erzsébet

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro