Kereső

Támogatók

Mus­kátli Hagyo­mányőrző Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Mono­gra­fia Alapítvány
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Mezőpanit
Az ala­pí­tás éve 1994
Tagság 90
Átlag életkor 6 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547450 – Panet
Mező­pa­nit 46
Jud. Mures, România
Telefon 742768417
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

1994-​től (kisebb meg­sza­kí­tá­sok­kal ) heti rend­sze­res­ség­gel folyik nép­tán­cok­ta­tás a Kádár Már­ton Álta­lá­nos Isko­lá­ban Mező­pa­ni­ton adat­közlők bevo­nása, nép­tán­cok­ta­tók és helyi peda­gó­gu­sok ( Deák János, isko­la­igaz­gató, Deák Júlia, tanárnő) irá­nyí­tása által. A tevé­keny­sé­gek jól meg­ter­ve­zett prog­ram sze­rint zaj­la­nak.

Kez­det­ben far­sangi – és szü­reti nép­szo­ká­so­kat sike­rült bevinni a gye­re­kek körébe. Később már helyi tánc­ren­det és népi gyer­mek­já­té­ko­kat is taní­tot­tunk a gye­re­kek­nek. Nap­ja­ink­ban hang­súlyt fek­te­tünk a tán­cok­ta­tás mel­lett a helyi nép­vi­se­let megőr­zé­sére, a régi magyar nép­da­lok tanu­lá­sára, elsa­já­tí­tá­sára, tovább­adá­sára, amely­ben segít­sé­günkre vol­tak és van­nak a falu­ban még élő, népi kul­tú­rát ismerő idő­sebb embe­rek.

2015 óta több kor­cso­port­ban zaj­lik a nép­tán­cok­ta­tás ( elő­ké­szítő– I. osz­tály, II-​III. osz­tály, IV-​V. osz­tály és VI-​VII. osz­tály) Varró Huba, Bug­nár Zsolt és Kovács Ildikó Melinda irá­nyí­tá­sá­val. Tánc­cso­por­tunk tag­jai fesz­ti­vá­lo­kon, gyöngy­ko­szorú talál­ko­zó­kon, falu­na­po­kon lép­nek fel, ele­get téve min­den meg­hí­vás­nak bel– és kül­föl­dön is.

A Mus­kátli Hagyo­mányőrző Nép­tán­cso­port tag­ja­i­nak folya­ma­tos után­pót­lás­ban van részük. A Bok­réta Hagyo­mányőrző Nép­tán­cso­port­ból „kinőtt” kis diá­kok itt foly­tat­ják a helyi hagyo­má­nyok ápo­lá­sát, és később, miután befe­je­zik az isko­lát, a nép­tán­cot a falu ifjú­sági tánc­cso­port­já­ban foly­tat­ják. Tehát mi folya­ma­tos után­pót­lás­ne­ve­lést is vég­zünk, mert min­den évben jön­nek új tagok, míg a végző­sök tovább­lép­nek. Büsz­kén mond­hat­juk el, hogy egyre bővül kis csa­pa­tunk.

Az isko­lai tán­cok­ta­tás célja a hagyo­mányőr­zés és a népi érté­kek átmen­tése nemzedékről-​nemzedékre.

Tán­cok­ta­tók : Varró Huba, Bug­nár Zsolt és Kovács Ildikó Melinda

Cso­port­ve­zető: Mezei Ildikó

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro