Kereső

Támogatók

Merek­lye Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Madéfalva
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 100
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Sicu­leni

Jud. Har­g­hita, România

Merek­lye Nép­tánc­együt­tes (Madé­falva, Csík).
Az együt­tes a 2008-​ban meg­ala­kult Madé­falvi Ifjú­sági Nép­tánc­cso­port jog­utódja, jelen­legi nevét 2014-​től viseli. Célunk, hogy ápol­juk és tovább vigyük őse­ink hagyo­má­nyait, szo­ká­sait és tán­cait és hogy a gyer­me­ke­ink, fia­tal­ja­ink egy olyan neve­lést kap­ja­nak a népi kul­túra által, amely meg­ha­tá­rozza érték­rend­jü­ket és segít sze­mé­lyi­sé­gük kiala­ku­lá­sá­ban, beil­lesz­kedni a tár­sa­da­lomba.
Az együt­tes felnőtt cso­portja jelen­leg 20 tagot szám­lál, de után­pót­lás­ban sincs hiány, ugyanis 5 kor­cso­port tanul tán­colni a leg­ki­seb­bektől a 8. osz­tá­lyo­so­kig. A Merek­lye össz­lét­száma tehát kb.100120 között mozog.
Az együt­tes okta­tója és koreo­grá­fusa Udvari Róbert, aki oda­adóan, felelős­ség­tu­da­to­san végzi mun­ká­ját, heti 510 pró­bát tartva. A reper­to­ár­ban a fel­csíki tán­cok mel­lett Erdély más táj­egy­sé­gé­nek tán­cai is sze­re­pel­nek (mező­ségi, széki, kalo­ta­szegi, küküllő­menti, vaj­da­szen­ti­vá­nyi, gyí­mesi). A Merek­lye rend­sze­res meg­hí­vottja a kör­nyéki fesz­ti­vá­lok­nak, vala­mint nem­zet­közi nép­tánc­fesz­ti­vá­lo­kon is meg­for­dul­tunk már (Buko­vi­nai Talál­ko­zá­sok– Magyar­or­szág, Len­gyel­or­szág).
Fel­lé­pé­se­in­ket saját zene­ka­runk kíséri.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro