Kereső

Támogatók

Marok­nyi Felnőtt Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Zetelaka
Az ala­pí­tás éve 2018
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Zetea

Jud. Har­g­hita, România
Telefon 723337763
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A hagyo­manyor­zes vegett ala­kult 2011-​ben. Falu­na­po­kon, sze­kely­ud­var­he­lyi ren­dez­ve­nye­ken lepunk fel. Mar nem csak fel­not­tek a tag­ja­ink, hanem gye­re­keik is.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro