Kereső

Támogatók

Mák­vi­rá­gok Nép­tánc­cso­port (Székelykeresztúr)

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Székelykeresztúr
Az ala­pí­tás éve 2003
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Cris­turu Secu­i­esc

Jud. Har­g­hita, România

A Mák­vi­rá­gok nép­tánc­cso­port a szé­kely­ke­resz­túri Gye­re­kek Klubja kere­tei között

műkö­dik, a város kul­tú­rá­lis éle­té­nek egyik meg­ha­tá­rozó motorja és jeles kép­vi­selője. A

nép­tánc­cso­por­tot 2003-​ban ala­pí­totta a Mátéfi házas­pár. Mátéfi Zita és Mátéfi Csaba a cso­port

ala­pí­tói, okta­tói és nevelői több alka­lom­mal is kiér­de­mel­ték az elis­me­rést. Az Erdé­lyi Magyar

Közm­üvelő­dési Egye­sü­let Kacsó András-​díjjal mél­tatta a házas­pár­nak az erdé­lyi magyar

nép­tánc­kul­túra megőr­zése és minő­ségi műve­lése érde­ké­ben kifej­tett előa­dói, okta­tói,

együttes-​vezetői tevé­keny­sé­gét, emel­lett a Pro Kul­túra –díj­nak is bol­dog tulaj­do­no­sai.

Oda­adás­sal, kitartó mun­ká­val, a jó ügy­höz való pozi­tív hoz­zá­ál­lás­sal tesz­nek azért, hogy

nem­csak a mai ifjak, hanem azok gyer­me­kei is meg­ta­lál­ják a nép­tánc rej­tel­me­ibe vezető

kes­keny de nagyon szép utat.

A Mák­vi­rá­gok célja nem a múlt igaz­ság­ta­lan­sá­gain való rágó­dás, hanem a jövőbe való

tekin­tés. Ezek a fia­ta­lok a sok­rétű isko­lai tevé­keny­ség mel­lett, a felnőtté válás útján

meg­ta­nul­tak ragasz­kodni érté­ke­ik­hez, kul­tú­rá­juk­hoz, gyö­ke­re­ik­hez, ragasz­kodni nyel­vük­höz,

tán­ca­ik­hoz, magyar­sá­guk­hoz. Tudá­su­kat, tar­tá­su­kat sok­szor, sok hely­szí­nen mag­mu­tat­ták

már: Magyar­or­szá­gon, Len­gyel­or­szág­ban, Német­or­szág­ban, Dél­vi­dé­ken, házi­gaz­dái a

Sóskút-​fesztiválnak, szer­vezői a már­cius 15.-ei nép­tánc­gá­lá­nak.

Hosszú távú cél­jaik nem lehet­nek mások, mint gye­re­keik kul­tú­rára való neve­lése, kul­túra

sze­rető és magyar­sá­gát jól ismerő egész ember fara­gása szű­kebb pát­ri­ánk, Erdély és a Kár­pát–

medence zenés, tán­cos örök­sé­gé­nek az átadása, ápo­lása és a meg­is­mer­te­tése révén.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro