Kereső

Támogatók

Lelei Nemesek

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Lele
Az ala­pí­tás éve 2015
Tagság 34
Átlag életkor 13 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 447157 – Lelei
Lele, 233
Jud. Satu-​Mare, România
Telefon 7458671870743962867

Nép­tánc cso­por­tunk Lele falu­ban tevé­keny­ke­dik, amely egy kis tele­pü­lés Szat­már és Szi­lágy megye hatá­rá­ban. A régi időkre vissza­te­kintve a többi tövis­háti fal­vak­kal össze­ha­son­lítva nagyobb önál­ló­ság­gal ren­del­ke­zett és éppen ezért lelei kurta neme­sek­nek nevez­ték őket. A nép­tánc cso­por­tunk innen kapta a nevét.

A nép­tánc cso­port 2015 szep­tem­be­ré­ben ala­kult, jelen­leg 34 tag­ból áll, 7 és 18 kor­osz­tály között van­nak és cél­juk a hagyo­mányőr­zés. Az ország­ban sok fel­le­pé­sünk volt falu­na­po­kon, város­na­po­kon, lako­dal­ma­kon, Szat­mári Jeles Piros­pün­kösd Nap­ján, Magyar Pár­ci­umi Napo­kon, Bog­dándi Folk­lor Fesz­ti­vá­lon, Szi­lágy­csehi Tövis­háti Napo­kon.

Kül­földi fel­lé­pé­se­ink is vol­tak, a cso­por­tunk több tagja részt vett a Pomázi Vár­tá­borba és fel­lép­tek a Buda­pesti Hagyo­má­nyok Házába, Vásá­ros­na­mé­nyi Zoárd Napo­kon. Részt vet­tünk Nyír­egy­há­zán az „Abi­gél Tánc­fesz­ti­vá­lon, ahol ezüst kupát kap­tunk.

A tánc­cso­port okta­tói Szi­geti Krisz­tina és Lőrincz Tamás. Tánc­cso­por­tunk Szi­lágy­sági, Szat­mári, Kraszna-​Berettyó-​Menti, Mező­ségi vala­mint Szi­lágy­sági gye­rek­já­té­ko­kat adnak elő. A tánc­cso­port vezetői Dobai Éva és Petők Evó­dia.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro