Kereső

Támogatók

Ördögtérgyecske

A jogi kép­vi­selő neve Ördög­tér­gye Egyesület
Besorolás felnőtt
A műkö­dés helye Kolozsvár
Az ala­pí­tás éve 1999
Tagság 30
Átlag életkor 22 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 400258 – Cluj-​Napoca — Mun.
Str. Vran­cea Nr. 12
Jud. Cluj, România
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Az Ördög­tér­gye után­pót­lása, az Ördög­tér­gyecske az a cso­port, ahol min­denki kap magá­nak valami érté­ke­set, ahol nem érték­tár­gya­kat gyűj­tünk, hanem élmé­nye­ket, érzé­se­ket, legyen szó barát­ság­ról, sze­re­lemről, a tánc sze­re­te­téről, hagyo­mányőr­zésről, alko­tás­ról, önki­fe­je­zési for­má­ról, vagy egy­szerűen csak érté­kes szó­ra­ko­zás­ról. Van köz­tünk egye­te­mista, gim­na­zista diák és mun­kás­em­ber, kezdő és haladó tán­cos. A tánc az a kapocs, ami hetente leg­alább két­szer össze­fog min­ket. Hogy miért éppen nép­tánc? Mert ez egy örök­ség, ez a mienk, ezt őriz­nünk, művel­nünk és ápol­nunk kell, mert egy olyan világ érték­rend­jét őrzi, ami egyre inkább elvesz a min­den­napi éle­tünk­ből. Az együtt­lét és szó­ra­ko­zás mel­lett az is fon­tos, hogy amit szín­pa­don muta­tunk, az érté­kes és szín­vo­na­las legyen. Ez egy állan­dóan vál­tozó tár­sa­ság­gal nem kis fel­adat, nem kis felelős­ség. Igyek­szünk ezért szak­ma­i­lag elis­mert koreo­grá­fu­sok­kal és okta­tók­kal dol­gozni. A csa­pat jelen­legi vezetője Mik­lós Sán­dor és Román Márta. Szí­ve­sen lépünk fel úgy a városi, mint falusi közön­ség előtt, a leg­fon­to­sabb, hogy mi is és a közön­ség is gaz­dag élmé­nyek­kel a szí­vé­ben távoz­zon” — vallja magá­ról az együttes

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro