Kereső

Támogatók

Kővi­rág nép­tánc­cso­port (Bethlen)

A jogi kép­vi­selő neve Beth­len Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Bethlen
Az ala­pí­tás éve 2015
Tagság 20
Átlag életkor 11 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 425100 – Bec­lean
Bec­lean — Piata Liber­ta­tii nr.19, jud. B-​N
Jud. Bistrita-​Nasaud, România
Telefon 742245538
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Kővi­rág nép­tánc­cso­port 2015-​ben ala­kult Beth­len­ben. Tag­jai álta­lá­nos isko­lá­sok (1114 éve­sek). Szór­vány­te­le­pü­lés lévén, itt is tapasz­tal­ható, évről évre ‚a magyar gye­re­kek lét­szá­má­nak csök­ke­nése. A tánc­cso­port azzal a cél­lal ala­kult, hogy össze­fogja a meg­lévő magyar diá­ko­kat, hogy érez­tesse velük a nép­zene közös­ség­for­máló és meg­tartó ere­jét, így erő­sít­vén ben­nük a magyar­ság­tu­da­tot.

Erő­for­rá­sunk és egy­ben mot­tónk Kal­lós Zol­tán állí­tása : “Addig leszünk magya­rok, amíg magya­rul éne­ke­lünk és tán­co­lunk.”

A cso­port vezetői : Becsky Haj­nalka, Olá János

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro