Kereső

Támogatók

Kincs­ke­resők Nép­tánc­együt­tes (Sepsiszentgyörgy)

A jogi kép­vi­selő neve Kónya Ádám Művelő­dési Ház
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Sepsiszentgyörgy
Az ala­pí­tás éve 2014
Tagság 130
Átlag életkor 7 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 520009 – Sfin­tul Ghe­orghe
Kos­suth Lajos utca 13. szám
Jud. Covasna, România
Telefon 40267352460
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez
Web http://​www​.kul​tur​.ro/

A sep­si­szent­györ­gyi Kónya Ádám Művelő­dési Ház 2014 októ­be­rétől a Kincs­ke­resők Nép­tánc­együt­tes­nek ad ott­hont. Után­pót­lás csa­pa­to­kat is indí­tot­tunk Kin­csek és Apró Kin­csek néven.

Együt­te­sünk több ízben is kivá­lóan minő­sült az Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let által szer­ve­zett Nép­tánc Anto­ló­gián. Fel­lép­tünk továbbá szá­mos fesz­ti­vá­lon és ren­dez­vé­nyen az ország hatá­rain belül és kívül egy­aránt.

Együt­te­sünk célja, hogy a közös­ség­épí­tés mel­lett meg­is­mer­jük és minél hite­le­seb­ben elsa­já­tít­suk a nagy­apá­ink­tól ránk maradt örök­sé­get: a magyar nép­ze­nét, nép­tán­cot, népi játékokat.Bartók szel­le­mi­sége nyo­mán hisszük és valljuk,hogy a magunk nép­ze­né­jét és nép­tán­cát akkor ismer­het­jük meg igazán,ha a szom­szé­dos népe­két is meg­is­mer­jük.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro