Kereső

Támogatók

Kincs­ásó Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Mezőbergenye
Az ala­pí­tás éve 2018
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Berghia

Jud. Mures, România

A mező­ber­ge­nyei Kincs­ásó Nép­tánc­cso­port 2012 janu­ár­já­ban ala­kult helyi fia­ta­lok­ból azzal a cél­lal, hogy Romá­nia magyar­lakta vidé­ke­i­nek nép­tánc­kul­tú­rá­ját tovább örö­kítse a fia­ta­lok­nak. Az akkori cso­por­tot közel 30 sze­mély alkotta, mára ez keve­sebb mint felére csök­kent. Tag­jai diá­kok, főis­ko­lai hall­ga­tók és dol­gozó fia­ta­lok, akik a mun­ká­juk mel­lett vál­lal­koz­nak arra, hogy megőriz­zék Erdély tánc­ha­gyo­má­nyait, népük szo­ká­sait. A műso­ruk a táj­egy­sé­gek tán­cait fel­ölelve hite­les képet ad a magyar­ság népmű­vé­sze­téről.

A tánc bemu­ta­tása mel­lett nagy gon­dot for­dí­ta­nak arra is, hogy az ere­deti tán­cok ere­deti nép­vi­se­let­ben jelen­je­nek meg a szín­pa­don. A kosz­tü­mök nagy részét a tán­co­sok köl­csön­zik, de van­nak vise­le­tek ami­ket magu­ké­nak mond­hat­nak.

Fon­tos fel­ada­tá­nak tartja az erdé­lyi tánc­kul­túra minél szé­le­sebb kör­ben való meg­is­me­ré­sét. Ugyan­csak fon­tos­nak tart­ják a fia­tal tehet­sé­gek fel­ku­ta­tá­sát és egy jó fel­ké­szült­ségű után­pót­lási cso­port kiala­kí­tá­sát a nép­tánc és nép­dal terén. A las­san fél éve meg­szűnt gye­rek­cso­por­tot sze­ret­nék újra indí­tani, működ­tetni.

Szá­mos erdé­lyi fel­lé­pé­sen vet­tek részt, de ven­dég­sze­re­pel­tek már Magyar­or­szá­gon és Szlo­vá­ki­á­ban is. Lénye­ges az is, hogy a magyar nép­tán­cot és nép­dalt elvi­gyék olyan Románia-​i vidé­kekre, ahol magyar nem­ze­ti­ségűek csak kis szám­ban, szor­vány­ban élnek. Úgy Erdély­ben mint kül­föl­dön sike­re­sen kép­vi­sel­ték tele­pü­lé­sü­ket, Mező­ber­ge­nyét.

Tán­cok­ta­tók: Ferencz Piroska Erika és Szász Róbert Attila

Cso­port­ve­zető: Mihály Sza­bolcs

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro