Kereső

Támogatók

Kék­szi­vár­vány Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Kul­tú­rá­lis Egyesület
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Gyergyóditró
Az ala­pí­tás éve 2013
Tagság 20
Átlag életkor 18 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537090 – Dit­rau
Dit­rau .str. Liber­tati nr .18
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 745972056
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

2013-​ban ala­kult a Nép­tánc­cso­port, kez­det­ben az idős kor­osz­tály­tól tanult tán­co­kat tanul­ták, az évek során lehető­ség ado­dott tán­cok­tató Rig­má­nyi Lajos által taní­tott tán­cok tanu­lá­sára, jelen­leg is a cso­port koreo­grá­fusa. Rend­sze­res heti pró­bá­kat tart a cso­port.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro