Kereső

Támogatók

Hamu­vi­rág Nép­tánc­együt­tes (Esz­tel­nek, Kovászna Megye)

A jogi kép­vi­selő neve Esz­tel­ne­kért Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Esztelnek
Az ala­pí­tás éve 2016
Tagság 76
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 527143 – Estel­nic
Esz­tel­nek, 167
Jud. Covasna, România
Telefon O742187616, O751453056
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Az esz­tel­neki Hamu­vi­rág Nép­tán­ceggyüt­tes 2016-​ban ala­kult azzal a cél­lal, hogy a székely-​magyar hagyo­má­nyo­kat, tán­co­kat őrizze, ápolja és tovább­adja a követ­kező gene­rá­ci­ók­nak. Három cso­port­ban zaj­lik az okta­tás, kicsi, köze­pes és felnőtt kor­osz­tá­lyok­nak. Jelen­leg okta­tó­ink a kéz­di­szent­lé­leki Perkő Nép­tánc­együt­tes tán­co­sai, Bar­tók Botond és Marthi Zsu­zsa. Nép­tánc­cso­por­tunk nevét az Esz­tel­nek­hez tar­tozó Veress­vízi láp­ban meg­ta­lál­ható védett növényről, a Szi­bé­riai hamu­vi­rág­ról kapta. Rend­sze­res részt­vevői vagyunk a kör­nyék­beli nép­tánc­fesz­ti­vá­lok­nak, falu­napi mulat­sá­gok­nak, far­sangi és szü­reti meg­moz­du­lá­sok­nak. Nagy nép­szerű­ség­nek örvend a tele­pü­lé­sen a nép­tán­cok­ta­tás, a három kor­osz­tály­ban a falu közel tíz szá­za­léka tán­col.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro