Kereső

Támogatók

Ördög­tér­gye Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Ördög­tér­gye Egyesület
Besorolás felnőtt
A műkö­dés helye Kolozsvár
Az ala­pí­tás éve 1999
Tagság 30
Átlag életkor 22 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 400258 – Cluj-​Napoca — Mun.
Str. Vran­cea Nr. 12
Jud. Cluj, România
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

Az Ördög­tér­gye Nép­tánc­együt­tes 1999-​ben ala­kult, Kolozs­vá­ron tanuló magyar diá­kok­ból, azóta mint­egy hat­van állandó tag­gal ren­del­ke­zik az Ördög­tér­gye és Ördög­tér­gye Után­pót­lás. Az együt­te­se­ket az Ördög­tér­gye Egye­sü­let tartja fent, amely biz­to­sítja a jogi hát­te­ret. Név­adó­juk, az ördög­tér­gye egyike tájaik hagyo­má­nyos tojás­írási motí­vu­má­nak, a fel­kelő nap, a meg­úju­lás szim­bó­luma. Az Ördög­tér­gye együt­tes művé­szeti vezetője Both József, állandó segítője Both Zsu­zsa, mind­ket­ten a ” Népmű­vé­szet Ífjú Mes­tere” díj­jal kitün­te­tett táncosok.

Az Ördög­tér­gye együt­tes­nek nem célja ver­seny­tán­co­so­kat nevelni, a meg­mé­ret­te­tést nem ezen a téren keresi. Sok­kal inkább örül a hazai, apró, de hagyo­mányőrző fal­vak­ban elért sike­rek­nek. Keres­nek min­den olyan lehető­sé­get, ami­kor kosa­ras bál, juhm­é­rés utáni mulat­ság, szü­reti bál, vagy más olyan alka­lom adó­dik, ame­lyen a hagyo­má­nya­i­kat még ápoló falusi embe­rek­kel mulat­hat­nak együtt, köz­vet­len tőlük tanul­hat­ják el a tán­cot, éne­ket. Az együt­tes tag­jai a város­ban már lete­le­pe­det­te­ken kívül, Kolozs­vá­ron tanuló egye­te­mis­ták­ból áll. A tag­ság így szinte három­évente kicse­rélő­dik, illetve ujjá­szü­le­tik. A hazai és kül­földi fel­lé­pé­sek mel­lett a szór­bány­ban élő magyar­ság­hoz is elvi­szik a tán­cot, igye­kez­nek érték­ként fel­mu­tatni a közös­sé­gek szá­mára saját hagyo­má­nya­i­kat. Tánc össze­ál­lí­tá­saik lefe­dik Erdély nyugat-​keleti átjá­ró­ját. Az elmúlt tíz évben Méh­ke­rék, Kalo­ta­szeg, Mező­ség, Maros­szék, Küküllő­mente, vala­mint Fel­csík és Gyi­mes tánc­kul­tú­rá­ját is szín­padra állították.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro