Kereső

Támogatók

HAJ­NAL­CSIL­LAG NÉP­TÁNC­CSO­PORT (OLASZTELEK)

A jogi kép­vi­selő neve Messze­látó Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Olasztelek
Az ala­pí­tás éve 2002
Tagság 40
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 527058 – Tali­so­ara
Str.Principala, Nr.103
Jud. Covasna, România
Telefon 752582713
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

2002-​ben egy szü­reti mulat­ság szer­ve­zése alkal­má­val szü­le­tett meg az ötlet egy állandó tánc­cso­port ala­kí­tá­sára. Célunk, a szű­kebb kör­nye­ze­tünk, Erdő­vi­dék tán­ca­i­nak megőr­zése és más tájak tán­ca­i­nak elsa­já­tí­tása. Előa­dá­sa­ink a kör­nyék­beli ünnep­sé­ge­ken és más tele­pü­lé­se­ken, test­vér­te­le­pü­lé­se­ken vol­tak, ame­lye­ken pró­bál­tuk nép­szerű­sí­teni, meg­is­mer­tetni az Erdő­vi­déki tán­co­kat, nép­da­lo­kat . Jelen­leg gye­rek és ifjú­sági cso­por­tok­kal fog­lal­ko­zunk. A pró­bák élő zene kísé­re­té­ben zaj­la­nak.

A cso­port vezetője: Bar­tha Imre, okta­tója pedig Fülöp Csaba.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro